Via practica 1/2024

Změny farmakokinetiky u obézních pacientů

PharmDr. Alena Pilková, PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.

V důsledku obezity dochází ke změnám farmakokinetických parametrů a hladin podávaných léků v krvi, což může významně komplikovat farmakoterapii obézních pacientů. Zpravidla dochází ke zvětšování distribučního objemu, tyto změny však nejsou vždy přímo úměrné nárůstu celkové tělesné hmotnosti, uplatňuje se relativní zvýšení množství tukové hmoty oproti hydrofilnímu kompartmentu. Vlivem obezity mohou být ovlivněny i eliminační orgány, což vede ke změnám clearance léčiv. Prosté navýšení dávek podle celkové tělesné hmotnosti by u mnohých pacientů mohlo vést k předávkování, naopak fixní dávky mohou být spojeny s nedostatečným efektem. Změny tělesného složení a eliminace se však u různých léčiv neprojeví stejným způsobem. Nelze tedy jednoznačně určit univerzální postup úpravy dávek pro všechna léčiva. Specifickou problematikou je dávkování léčiv po bariatrických operacích, kdy je nutné zohlednit jak změny biodostupnosti a jejich postupnou úpravu v čase od výkonu, tak dramatickou redukci hmotnosti vyžadující pravidelné přehodnocování farmakoterapie. Přestože je obezita celosvětově narůstajícím problémem, stále se potýkáme s nedostatečným množstvím spolehlivých dat a klinických studií zabývajících se problematikou dávkování léčiv u obézních pacientů. Předložený článek uvádí na základě dostupných informací základní principy dávkování u obézních pacientů.

Kľúčové slová: bariatrie, BMI, clearance, distribuční objem, obezita

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Pharmacokinetic changes in obese patients General overview and presentation of the working group of the Czech Professional Society of Clinical Pharmacy

Obesity is related to changes in pharmacokinetic parameters and blood levels of administered drugs, which can significantly complicate the pharmacotherapy of obese patients. An increase in the volume of distribution is generally expected, but due to a relative increase in the amount of fat mass compared to the hydrophilic compartment, this change is not always directly proportional to the increase in total body weight. The elimination organs may also be affected by obesity, leading to changes in drug clearance. Simply increasing doses according to total body weight could lead to overdose in many patients, whereas fixed doses may be associated with insufficient therapeutic effect. However, changes in body composition and elimination are not consistent for different drugs. Therefore, an unambiguous recommendation for dose adjustment of all drugs cannot be made. Drug dosing after bariatric surgery presents a unique challenge, when it is necessary to assess changes in bioavailability and their gradual adjustment over time from the procedure, as well as dramatic weight reduction requiring regular reassessment of pharmacotherapy. Although obesity is a growing problem worldwide, we still face an insufficient amount of reliable data and clinical studies dealing with drug dosing in obese patients. Based on the available information, this article describes the basic principles of dosing in obesity.

Keywords: bariatric surgery, BMI, clearance, obesity, volume of distribution