Via practica 1/2022

Zdravotná gramotnosť ako kľúčový determinant zdravia v prevencii obezity/diabezity

Prof. MUDr. Mgr. Mariana Mrázová, PhD., MHA, Ing. Michal Mráz, MBA

Zdravotná gramotnosť je schopnosť jednotlivca získať, spracovať a pochopiť základné informácie o zdraví a zdravotníckych službách, ktoré sú potrebné na robenie správnych rozhodnutí týkajúcich sa jeho zdravia. Hoci existuje viacero determinantov, ktoré ovplyvňujú výsledky zdravotnej starostlivosti o pacientov s chronickými ochoreniami, za posledné dve desaťročia narastá počet publikácií, ktoré opisujú zdravotnú gramotnosť ako relevantný a významný faktor v súvislosti s obezitou/diabezitou.

Kľúčové slová: zdravotná gramotnosť, obezita, diabezita, determinanty zdravia, podpora zdravia

Health literacy as the key determinant of health in obesity/diabesity prevention

Health literacy is the degree to which individuals have the ability to obtain, process and understand basic health information and services needed to make appropriate health decisions. Although there are many determinants that contribute to the process of care and health outcomes for patients with complex chronic disease, over the past two decades the literature has been growing, illustrating the concept of health literacy as a relevant and influential factor related to obesity/diabesity.

Keywords: health literacy, obesity, diabesity, determinants of health, health promotion