Via practica 3/2008

VZŤAH VISCERÁLNEJ OBEZITY KU KARDIOMETABOLICKÝM FAKTOROM

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Obezita je chronické progresívne ochorenie charakterizované akumuláciou tuku s mnohopočetnými orgánovo špecifickými patologickými následkami, ktoré významne ovplyvňujú ako morbiditu, tak aj kvalitu a dĺžku života obézneho jedinca. Klinické i epidemiologické štúdie poukazujú na úzky vzťah abdominálnej (centrálnej, viscerálnej) expanzie tukového tkaniva k rozvoju kardiometabolických rizikových faktorov. Tukové tkanivo v súčasnosti považujeme za “produktívny” endokrinný orgán syntetizujúci a uvoľňujúci napr. leptín, adiponektín, voľné mastné kyseliny, interleukín 6, tumor necrosis factor α, inhibítor aktivátora plazminogén – 1 s potencovaním rozvoja inzulínovej rezistencie. Inzulínová rezistencia ďalej vedie k rozvoju kardiometabolických rizikových faktorov. Medzi tieto rizikové faktory zaraďujeme rôzne stupne poruchy tolerancie glukózy (hraničná glykémia nalačno, porucha glukózovej tolerancie až diabetes mellitus 2. typu), aterogénnu dyslipidémiu, artériovú hypertenziu, protrombotický a prozápalový stav. Tieto kardiometabolické rizikové faktory sa často združujú v rámci metabolického syndrómu. Úlohou tohoto prehľadu je priblížiť patofyziológiu vzťahu viscerálnej obezity a vyššie uvedených kardiometabolických rizikových faktorov .

Kľúčové slová: viscerálna obezita, prediabetes, diabetes mellitus 2. typu, aterogénna dyslipidémia, artériová hypertenzia, prozápalový stav, protrombotický stav.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

RELATIONSHIP OF VISCERAL OBESITY TO CARDIOMETABOLIC RISK FACTORS

Obesity is a progressive disease of unwanted fat accumulation wich has multiple, organspecific pathological consequences, which increased morbidity and decreased quality and life expectancy. Several clinical and epidemilogical studies show that abdominal obesity is much more closely related to cardiometabolic risk factors. The adipose tissue synthethises and secretes a variety of factors: leptin, adiponectin, free fatty acids, interleukin 6, tumor necrosis factor alfa, plasminogen activator inhibitor 1 that many contribut to or worsen of insulin resistance. Insulin resistance has been linked to development of cardiometabolic risk factors such as impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance, type 2 diabetes mellitus, atherogenic dyslipidaemia, arterial hypertension, prothrombotic and proinflammatory state. These risk factors are closely related to metabolic syndrome. The aim of this article is to explaine relationship of pathophysiology of visceral obesity to cardiometabolic risk factors.

Keywords: visceral obesity, prediabetes, type 2 diabetes mellitus, atherogenic dyslipidaemia, arterial hypertension, prothrombogenic state, proinflammatory state .