Via practica 6/2010

Význam suplementácie kalcia a vitamínu D v liečbe osteoporózy – výsledky multicentrickej prospektívnej štúdie

MUDr. Peter Vaňuga, PhD., prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Peter Jackuliak, doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., MUDr. Soňa Tomková, PhD.

Osteoporóza patrí medzi ochorenia s vysokým výskytom v súčasnej prevažne staršej populácii a značnou mierou ovplyvňuje morbiditu aj mortalitu. Vzhľadom na jej epidemiologické rozmery, zdravotné, ekonomické a sociálne dôsledky je prevencii a liečbe venovať adekvátnu pozornosť. Základný predpoklad prevencie i všetkých terapeutických postupov je adekvátny prísun vápnika a vitamínu D. Cieľ: Práca prezentuje výsledky 3-mesačnej prospektívnej, multicentrickej štúdie, ktorej cieľom bolo porovnať tolerabilitu a bezpečnosťdvoch najčastejšie používaných preparátov na suplementáciu kalcia a vitamínu D u pacientov s osteopéniou. Súbor a metodika: Súbor 59 pacientov, rozdelených na dve ramená. Prvé rameno (n=28) užívalo prípravok Caltrate Plus a pacienti v druhom ramene (n=31) užívali prípravok Osteogenon. U pacientov sa pri vstupe do štúdie zrealizovala denzitometria a do štúdie boli zaradení pacienti s hodnotou T-score v pásme -2 až -2,5 SD. Pacientom sa taktiež na vstupnej vizite a následne o 3 mesiace odobrala krv, v ktorej boli stanovené základné parametre kostného metabolizmu. Dotazníkovou metodikou sa hodnotila tolerabilita, chuť prípravkov a nežiaduce účinky. Získané výsledky sa štatisticky spracovali. Výsledky: Tolerabilita liečby bola u prípravku Caltrate Plus dobrá a veľmi dobrá v 97 %. Preparát Osteogenon bol v 71 % dobre tolerovaný a asi 30 % pacientov opisovalo zlú až veľmi zlú tolerabilitu. Výskyt nežiaducich účinkov bol signifikantne (p=0,02) častejší u preparátu Osteogenon (64,5 %) v porovnaní s preparátom Caltrate Plus (21,4 %). Lepšiu chuť prípravku opisovali pacienti u prípravku Caltrate Plus. Došlo k miernemu vzostupu vitamínu D a poklesu hladiny parathormónu, avšak tieto zmeny boli štatisticky nesignifikantné (p=0,65). Aj ostatné biochemické parametre boli bez signifikantného rozdielu v hodnotách medzi vstupnou a výstupnou hodnotou. Záver: Žiadna z medikácii osteoporózy by nebola efektívna, keby pacienti súčasne neužívali aj preparáty kalcia a vitamínu D. Na základe výsledkov našej štúdie Caltrate Plus môžeme považovať za vhodný prípravok na na suplementáciu vápnika a vitamínu D pri špecifickej liečbe osteoporózy, ako aj na korekciu kombinovanej deficiencie vitamínu D a vápnika u starších osôb.

Kľúčové slová: osteoporóza, suplementácia vitamínu D a kalcia, tolerabilita liečby, adherencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Importance of calcium and vitamin D supplementation in osteoporosis treatment - a multicentre prospective study

Osteoporosis is a frequent disease, mainly in older peoples. According to the health, economic and social consequences adequate attention should be paid to the prevention and therapy of osteoporosis. A basic principle of prevention and also therapy in osteoporosis is supplementation of calcium and vitamin D. Aim: Authors present results of 3month prospective, multicentre study, in which they compare tolerability and safety of 2 basic medicaments used for supplementation of calcium and vitamin D. Design and participants: 59 patients were divided in two subgroups according the used medicament, Caltrate Plus (n=28) versus Osteogenon (n=31). At initiation visit was measured densitometry of the patient and included were patients with T-score between -2 to -2,5 SD. Blood test with bone turnover markers was also performed. Tolerability, taste and adverse events were analyzed per standardised answer sheets. Results: Tolerability of Caltrate Plus was very good and good in 97%. Medicament Osteogenon was in 71% good tolerated, and about 30% patients answered that the medicament is bad tolerated. Adverse events were frequent in subgroup of Osteogenon (64,5%) in comparison to medicament Caltrate Plus (21,4%). Caltrate Plus described better taste from patients. In biochemical parameters there was only a decrease of parathormone and vitamin D, but these results like changes in others biochemical results were not significant. Conclusion: Every antiosteoporotic treatment is effective only in combination with calcium and vitamin D supplements. According the results of our study Caltrate Plus is a safe and good tolerated medicament for supplementation of calcium and vitamin D.

Keywords: osteoporosis, supplementation of calcium and vitamin D, tolerability of treatment, adherence to treatment