Via practica 6/2011

Využitie biologickej liečby v onkológii

MUDr. Michal Mego, MUDr. Lucia Masárová

Moderná biologická liečba znamená nesporný pokrok v liečbe onkologických pacientov. Napriek dosiahnutým výsledkom, je jej podanie stále spojené s mnohými limitáciami, či už z hľadiska efektivity alebo toxicity. Predmetom článku je prehľad potencionálneho využitia biologickej liečby u onkologických pacientov.

Kľúčové slová: biologická liečba, závislosť na onkogéne, monoklonové protilátky, inhibítory tyrozínkinázy, špecifické nežiaduce účinky, trastuzumab, sunitinib

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Use of biological treatment in oncology

Modern biological treatment constitutes real progress in treating cancer patients. Despite the advances, it’s the administration still associated with many limitation in terms of effectiveness, or toxicity. The subject of the article is an overview of the potential use of biological therapy in cancer patients.

Keywords: biological treatment, oncogene addiction, monoclonal antibodies, inhibitors of tyrozinkinase, specific adverse events, trastuzumab, sunitinib