Via practica 10/2006

Vysoká terapeutická účinnosť pegylovaného interferónu alfa a ribavirínu u bývalých, drogovo závislých jedincov s chronickou hepatitídou C

doc. MUDr. František Gazdík, doc. MUDr. Dušan Daniš CSc., RNDr. Kristína Fejdiová, MUDr. Michal Rastislav Piják, MUDr. Alexandra Mesárošová, MUDr. Ľubomír Okruhlica,, MUDr. Karol Laktiš, CSc., MUDr. Igor Stankovič, CSc., doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.

Chronická hepatitída C (CHHC) zvyšuje riziko vzniku cirhózy, resp. karcinómu pečene. Štandardným terapeutickým postupom je aplikácia kombinovanej imunomodulačnej liečby pegylovaným interferónom-α (PEG-IfN-α) a ribavirínom (R). Najrizikovejšou skupinou pacientov s vysokým výskytom HCV infekcie aj na Slovensku sú bývalí drogovo závislí jedinci s prevalenciou 25 – 40 %. Ciele: Cieľom klinického sledovania bolo vyhodnotiť trvalú virologickú a biochemickú odpoveď po liečbe PEG-IfN-α a R u bývalých drogovo závislých pacientov s CHHC. Pacienti a metódy: Doposiaľ bolo priebežne vyhodnotených 75 doteraz neliečených pacientov (17 Ž, 58 M) s priemerným vekom 27 rokov (od 18 do 41 rokov), ktorí ukončili liečbu. Kritériom CHHC bolo trvanie infekcie ≥ 6 mesiacov, potvrdené intermitentne/trvale zvýšenými hodnotami AlT, virologickým nálezom (HCV RNA pozitivita, genotyp) a histologickým nálezom biopsie pečene. U 10 pacientov bola biopsia pečene kontraindikovaná. Pri histologickom vyhodnotení biopsie pečene sa popísal stupeň fibrózy 0 u 15 pacientov (23 %), 1 u 35 pacientov (54 %), 2 u 14 paceintov (21 %) a 3 iba u jedného (2 %) pacienta. Na virologickú diagnostiku sa použili tieto metódy: anti HCV-ElISA metóda IV. generácie, Innogenetics, Belgicko; HCV RNA, PCR metóda – Cobas Amplicor, HCV test v. 2.0, Roche, Nemecko; genotypy sa stanovovali metódou Versant HCV genotype Assay (liPA), Bayer Health- Care, USA probova hybridizácia alebo linear Array HCV genotyping test, Roche, Nemecko. Podával sa PEG-IfN-α Pegasys inj. á 180 μg, resp. PegIntron inj. á 80-150 μg s.c.; 1,5 μg/kg/týždeň v týždňových intervaloch. R v dennej dávke 800 – 1 200 mg podľa hmotnosti pacienta. Pacienti s genotypom 3 boli liečení 24 a s genotypom 1 48 týždňov. Do liečby boli zaradení pacienti s minimálne 6-mesačnou abstinenciou užívania drog. Kritériom posúdenia trvalej virologickej odpovede (vyliečenia) bol negatívny nález HCV RNA 24 týždňov od ukončenia liečby. Výsledky: Genotyp 3 sa zistil u 48/64 % (38 M, 10 Ž) a genotyp 1 u 27/36 % pacientov (20 M, 7 Ž). Na konci liečby odpovedalo 70 pacientov (93 %). Trvalá virologická odpoveď sa zaznamenala u 72/96 % pacientov. Pacienti s genotypom 3 odpovedali v 100 % a s genotypom 1 v 89 % (24 pacientov). Registroval sa signifikantný pokles hladín AlT po 12. týždni (AlT 1,60 μkat/l vs. 0,64 μkat/l, p < 0,001) a na konci liečby (AlT 1,60 μkat/l vs. 0,52 μkat/l, p < 0,001). Najčastejšími očakávanými vedľajšími účinkami liečby boli flu-like syndróm, úbytok hmotnosti, zvýšená nervozita a depresie a v laboratórnom náleze leukopénia s neutropéniou a trombocytopénia. Záver: faktory podieľajúce sa na vysokej účinnosti liečby boli: včasný záchyt infekcie u mladej populácie bývalých drogovo závislých prostredníctvom vyhľadávacieho programu v spolupráci s psychiatrami a psychológmi; prevaha genotypu 3; a nízky stupeň fibrózy. Optimálna adherencia k terapii taktiež významne prispela k vysokej účinnosti liečby.

Kľúčové slová: chronická hepatitída C, pegylovaný interferón-α, ribavirín, mladí drogovo závislí jedinci.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HIGH VIROLOGIC SUSTAINED RESPONSE TO FORMER YOUNG INTRAVENOUS DRUG ABUSERS WITH CHRONIC HEPATITIS C TREATED BY PEGYlATED INTERFERON – ALFA PLUS RIBAVIRIN (PRELIMINARY REPORT)

Chronic HCV infection is responsible for substantial liver-related morbidity and mortality, related to chronic hepatitis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The most risk group with high rate of hepatitis C virus (HCV) infection in Slovakia represent the former drug abusers (prevalence 25 – 40 %). The current standard treatment for chronic hepatitis C (CHC) represent combination therapy with pegylated interferon alfa (PEG-IfN-α) and ribavirin (R). Objectives: The objectives of the clinical study were to assess virological response at 12. week, at the end of treatment (ETR), the sustained virological (SVR) and biochemical response in the group of former drug abusers with chronic hepatitis C (CHC) treated by PEGIfN- α and R. Patients and methods: Seventy five former drug abusers (naive patients) (17 f, 58 M) with average age of 27 years (aged from 18 to 41 years) were preliminary evaluated in the clinical study. Prior to therapy abstinence to drug abuse 6 and more months has been required. The CHC has been based by positive viral tests (Innotest HCV Ab IV, Innogenetics, Belgium, RT-PCR, Cobas Amplicor, HCV test v. 2.0, Roche,Germany, Versant HCV genotype Assay (liPa) Bayer HealthCare, USA, or linear Array HCV genotyping test Roche, Germany), increased levels of aminotranferases (AlT) and histology of liver biopsy. Grade of fibrosis 0 was assessed in 15 pts (23 %), fibrosis 1 in 35 pts (54 %), fibrosis 2 in 14 pts (21 %) and fibrosis 3 in 1 pt (2 %), respectively. In 10 subjects the liver biopsy was not done. PEG-IfN-α (Pegasys inj á 180 μg, PegIntron inj á 80 – 150 μg s.c; 1,5 μg/kg/week) was administered once weekly by s.c. route and R in daily dose 800 – 1 200 mg (Copegus tbl á 200 mg, Rebetol tbl á 200 mg). The doses of both preparations were calculated by patient´s weight. Duration of treatment was 24 weeks in patients with genotype 3 and 48 weeks with genotype 1, respectively. SVR was considered if qualitative test HCV RNA was negative 24 weeks after the completion of the treatment. Results: Genotype 3 of HCV was assessed in 48/64 % (10 f, 38 M) of subjects and genotype 1 in 27/36 % (7 f, 20 M), respectively. End-oftreatment response was 70/93 %. Overall SVR rate was 96 %, 72 subjects had negative HCV RNA and only 3 patients (males) with genotype 1 had no response (86 % SRV with genotype 1). The levels of AlT decreased significantly after 12 weeks treatment (AlT 1.61 μkat/l vs. 0.64 μkat/l, P < 0.001) and were in reference levels in the rest of the follow-up. The most frequent treatment related side-effects were flulike syndrom, anorexia, weight loss, neurologic symptoms (depression, irritability) and leukopenia with neutropenia and trombocytopenia, respectively. Conclusion: Young age, short duration of HCV infection, high prevalence of genotype 3 and low grade of liver fibrosis in majority of pts and good adherence of patients to treatment were crucial predictive factors resulting in high SVR. The active searching of pts by intensive cooperation with the psychologists, psychiatrics and other specialists shorten duration of infection resulting in early enrolment into the treatment.

Keywords: chronic hepatitis C, pegylated interferon-α, ribavirin, former young intravenous drug abusers.