Via practica 2/2015

Vyšetrenie obézneho pacienta v klinickej praxi

doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.

Obezita je charakterizovaná nadmerným podielom tuku na telesnej hmotnosti. Je dôležité rozlišovať viscerálnu obezitu, ktorá sa hlavne podieľa na komplikáciách obezity. Vyšetrenie obézneho pacienta sa opiera o anamnézu, fyzikálne vyšetrenie a laboratórne vyšetrenia. Špecificky sa zameriavame na antropometrické ukazovatele, z ktorých je najdôležitejší obvod pásu a hmotnostný index. Obezita je chronické, celoživotné ochorenie, preto je dôležité dlhodobé sledovanie pacienta. Sleduje sa klinický stav, diétne zvyklosti a pohybová aktivita.

Kľúčové slová: obezita, vyšetrenie pacienta, sledovanie pacienta.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Investigation of the obese patient in clinical practice

Obesity is characterised by higher as normal portion of fat in the body. It is necesary to distinguish visceral obesity, which is the main cause of its comlications. Investigation of obese patient is based on patient´s health history, physical and laboratory examinations. The main antropometric indices used in the praxis are body mass index and waist circumference. Obesity is chronic, long-life disease, therefore patient requires a long time follow-up, especially of clinical state, diet habits and physical activity.

Keywords: obesity, investigation of the patient, follow up of the patient.