Via practica 9/2005

Venofarmaká v liečbe chronickej žilovej insuficiencie

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Chronická venózna insuficiencia (CHVI) je rozšírená choroba, ktorá postihuje buď len povrchový žilový systém, alebo súčasne hlboký aj povrchový systém. CHVI charakterizujú znaky (ako kŕčové žily, opuch, kožné zmeny, vred predkolenia) a/alebo príznaky (ako napríklad ťažoba alebo únava v nohách, bolesti, pocity tepla, pálenia alebo mravčenia, nočné kŕče), ktoré vyplývajú z venóznej stázy spôsobenej venóznou hypertenziou. U pacientov s CHVI sa používa konzervatívna liečba (zmena životného štýlu, kompresívna liečba, medikamenty) ako aj radikálna terapia (sklerotizačná a chirurgická liečba). V súčasných liečebných postupoch na liečbu CHVI použitie venoaktívnych látok (venofarmák) je indikované na liečbu edému a subjektívnych symptómov CHVI vo všetkých jej štádiách. V pokročilejších stupňoch CHVI sa venofarmaká používajú súčasne so sklerotizačnou, chirurgickou a kompresívnou liečbou alebo ako alternatívna liečba, keď chirurgická liečba nie je indikovaná alebo nie je možná alebo keď pacienti nemôžu používať kompresívnu liečbu (elastické pančuchy, kompresívne obväzy).

Kľúčové slová: chronická žilová insuficiencia, liečba, venofarmaká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHARMACOTHERAPY OF THE CHRONIC VENOUS INSUFICIENCY

Chronic venous insufficiency (CVI) is a widespread disease that involves either the superficial venous system or both the deep and superficial systems. Characteristics of CVI include signs (e.g. varicose veins, oedema, skin changes, ulcus cruris) and/or symptoms (e.g. heaviness or tiredness in legs, aching, sensation of heat, burning or tingling, nocturnal cramps) related to venous stasis resulting from venous hypertension. In patients with CVI conservative treatment (life-style modification, compression treatment, drugs) as well as radical treatment (sclerotherapy, surgical treatment) is used. In recent guidelines on the treatment of CVI the use of venoactive agents is indicated to treat oedema and the subjective symptoms of CVI in any stage of the disease. In more advanced stages of CVI, venoactive drugs are used in conjunction with sclerotherapy, surgery and compression therapy, or as an alternative treatment when surgery is not indicated or is unfeasible or when patients are unable to use compression therapy (elastic stockings or compression bandages).

Keywords: chronic venous insufficiency, treatment, venoactive drugs.