Via practica 4/2022

Vedenie motorového vozidla pacientmi s diabetes mellitus

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA

Vedenie motorového vozidla pacientmi s chronickými ochoreniami musí byť bezpečné nielen pre samotných pacientov, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Pacienti s diabetes mellitus sa musia v pravidelných intervaloch (dva roky pre profesionálnych vodičov, päť rokov pre ostatných vodičov) podrobovať prehodnocovaniu spôsobilosti viesť motorové vozidlo. Nato, aby pacient mohol viesť motorové vozidlo, musí splniť niekoľko podmienok: nesmie mať syndróm neuvedomenia si hypoglykémie, nesmie mať obmedzujúce chronické komplikácie diabetes mellitus a pred jazdou a počas jazdy si musí sledovať glykémie. Podmienky vedenia motorového vozidla sa riadia vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zákonom o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Kľúčové slová: hypoglykémia, vedenie motorového vozidla, zmyslové skupiny

Driving with patients with diabetes mellitus

Driving with patients with chronic diseases must be safe not only for patients, but also for other road users. Patients with diabetes mellitus must undergo regular reassessment of their ability to drive at regular intervals (two years for professional drivers, five years for other drivers). In order for a patient to be able to drive a motor vehicle, they must meet several conditions: they must not have hypoglycemic unawareness, they must not have the limiting chronic complications of diabetes mellitus, and they must monitor their blood glucose before and during driving. The conditions for driving a motor vehicle are governed by a decree of the Ministry of the Interior of Slovakia and the Act on the Operation of Vehicles in Road Traffic.

Keywords: hypoglycemia, driving, sensory groups