Via practica 5/2014

Varovné príznaky pri banálnych ochoreniach

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.

Varovné príznaky („červené zástavky“ – red flags) je termín používaný v medicíne v posledných rokoch na označenie indikátorov alebo signálov nebezpečia. Ak sa pri bežných a často nevýznamných príznakoch ako bolesť hlavy, brucha, chrbta, pri sťaženom dýchaní, tŕpnutí prstov alebo pri bežnej mdlobe vyskytnú niektoré presne definované sprievodné subjektívne alebo objektívne príznaky, treba myslieť na vážne ochorenie. Takúto kombináciu treba brať ako vážne upozornenie na hroziace nebezpečie. V texte sú diskutované varovné príznaky pri bolestiach hlavy, brucha, chrbtice, pri parestéziách, kŕčových stavoch, astme, dyspepsii, varovné príznaky psychických ochorení a zvýšeného rizika samovraždy, pri poruchách sluchu a zraku, pri náhlej synkope a skryté známky týrania.

Kľúčové slová: red flags, varovné príznaky, diagnostické riziko.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Red flags at common symptoms

Red flags is a term used in medicine in recent years to describe the indicators or signals of danger. If the common and often minor symptoms as headache, abdominal and low back pain, dyspnoe, paresthesias or syncope occure together with another well defined signs and symptoms of illness, we have to think about serious disease. Such a combination should be taken as serious warning of impeding danger. In the article are discussed red flags at headache, abdominal and low back pain, paresthesias, seizures, asthma, dyspeptic disorders, psychiatric illness, increased risk of suicide, at acoustic and visual disorders, sudden syncope and hidden signs of abuse and neglect child.

Keywords: red flags, warning symptoms, diagnostic risk.