Via practica 5/2006

Úvod do problematiky cievnych mozgových ochorení

h.doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.

Cerebrovaskulárne ochorenia (CVO ) predstavujú dlhodobo jeden z najzávažnejších zdravotníckych problémov na celom svete. Významným prínosom je klasifikácia akútneho mozgového infarktu na úroveň urgentného medicínskeho stavu, ktorý si vyžaduje okamžitú diagnostiku a liečbu. Nesporne k tomu prispel pokrok v liečbe mozgových infarktov, súvisiaci s úspechmi včasne podanej trombolytickej liečby. Všetci pacienti s náhlou cievnou mozgovou príhodou (NC MP) musia ihneď po prevoze do nemocnice absolvovať diagnostický program, s požiadavkou zistiť presnú diagnózu NC MP. Subarachnoidálne krvácanie, mozgová hemoragia a mozgový infarkt si vyžadujú špecifické spôsoby liečby, ktoré sa podstatne odlišujú. Spoločným menovateľom je nutnosť urgentnej diagnostiky, v ktorej má dlhodobo hlavné postavenie CT vyšetrenie. Pokrok v rozvoji nových zobrazovacích metód umožňuje použiť aj magnetickú rezonanciu (MR) na akútnu diagnostiku mozgových iktov. Diagnostický a liečebný program je multidisciplinárnou záležitosťou. Nutnosť medziodborovej spolupráce zdôrazňuje predovšetkým problematika rizikových faktorov. Dôležité je realizovať preventívne stratégie, ktoré by pomohli znížiť incidenciu a prevalenciu CVO . Observačné epidemiologické a klinické štúdie, ako aj publikované údaje randomizovaných štúdií indikujú, že recidívam mozgových infarktov možno predchádzať. Treba cielene postupovať najmä vo vysoko rizikových populáciách ako sú pacienti vo vyššom veku, sociálne slabšie vrstvy a etnicky rizikové skupiny populácie.

Kľúčové slová: cerebrovaskulárne ochorenia, mozgový infarkt, trombolytická liečba, rizikové faktory, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INTRODUCTION TO THE VASCULAR BRAIN DISEASE ISSUES

Cerebrovascular diseases represent one of the most serious health problems all over the world. Important progress has been achieved by classification of cerebral ischemic stroke as medical emergency. Especially, recent successful efforts with immediate thrombolytic therapy have influenced the acute management of stroke. Subarachnoid haemorrhage, cerebral parenchymal haemorrhage and ischemic stroke are substantially different medical conditions with specific methods of treatment. The common features of acute cerebrovascular management include diagnostic measures, in particular, the need of immediate admission CT scan. The technological progress offers the possibility of magnetic resonance imaging (MRI) of the brain as a great promise for the future. Diagnostic and therapeutic efforts are multidisciplinary, and, especially, the problem of risk factor management needs multidisciplinary collaboration. It is crucial to realize preventive strategies to achieve the reduction of incidence and prevalence of stroke. Observational epidemiological and clinical data, as well as data of randomized studies indicate that it is possible to prevent the recurrence of strokes. It is important to concentrate our efforts on high risk populations such as older patients, socially handicaped and ethnically defined risk groups.

Keywords: cerebrovascular diseases, ischemic stroke, thrombolytic therapy, risk factors, prevention.