Via practica 1/2021

Uroinfekcia z hľadiska bakteriálnej rezistencie

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

V posledných niekoľkých desaťročiach celosvetová prevalencia antimikrobiálnej rezistencie rýchlo rastie. Dôvodom je, že vývoj nových antimikrobiálnych liekov nespĺňa požiadavky na účinné liečenie tejto rezistencie. Mechanizmy antimikrobiálnej rezistencie zahŕňajú zmeny mikrobiálnej vonkajšej membrány, abnormality výtokovej pumpy liečiva, produkciu betalaktamázy, vytváranie biofilmov okolo bunkových tiel baktérií a pod. Zistilo sa, že výskyt rezistencie je väčší v staršej populácii, u mužského pohlavia a u hospitalizovaných pacientov. Tento článok opisuje súčasný stav rezistentných mikroorganizmov spojených s infekciami močových ciest a protiopatrenia zamerané na antimikrobiálnu rezistenciu vrátane nových antimikrobiálnych látok.

Kľúčové slová: infekcia močových ciest, baktérie rezistentné na antimikrobiálne látky, terapia, prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Uroinfection in terms of bacterial infection

In the past few decades, worldwide prevalence of antimicrobial resistance is increasing at a rapid pace. This is to the extent that development of new antimicrobial drugs is falling short of demand to effectively treat this resistance. Mechanisms behind antimicrobial resistance involve changes to microbial outer membrane, drug efflux pump abnormalities, beta lactamase production, the creation of biofilms around cell bodies and the like. Incidence of resistance was found to be more in elderly population, male sex and inpatient population. This article describes the current state of resistant microbes associated with urinary tract infections and countermeasures for antimicrobial resistance, including new antimicrobials.

Keywords: urinary tract infection, antimicrobial resistant bacteria, therapy, prevention