Via practica 5/2005

Úloha praktického lekára v diagnostike hormonálne podmienenej sekundárnej artériovej hypertenzie

doc. MUDr. Ján Podoba, CSc., MUDr. Ľudmila Trejbalová, MUDr. Juraj Štekláč

Z epidemiologického hľadiska je hormonálne podmienená artériová hypertenzia v porovnaní s esenciálnou zanedbateľná. Z jej príčin sú najvýznamnejšie hormonálne aktívne nádory nadobličiek: dreňový feochromocytóm a kôrové adenómy spôsobujúce primárny aldosteronizmus a hyperkortizolizmus. Klinické aspekty týchto zriedkavých ochorení sú však mimoriadne významné. Pri správnej diagnostike ide neraz o úplne vyliečiteľné stavy. Ak sa však ochorenie nerozpozná a správne nelieči, môže spôsobiť vážne komplikácie až smrť pacienta. Hoci na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že najdôležitejšie miesto v diagnostike má špecialista – endokrinológ, rovnako dôležité miesto patrí lekárovi prvého kontaktu. Jeho úlohou je vybrať z veľkého množstva hypertonikov na cielené endokrinologické vyšetrenie tých, u ktorých vzniká na základe klinického obrazu opodstatnené podozrenie na hormonálne podmienenú artériovú hypertenziu. Autori poukazujú na tie klinické príznaky, ktoré by mali vyvolať podozrenie na hormonálne podmienenú artériovú hyperenziu, a tým iniciovať jej úspešnú diagnostiku a liečbu.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia, feochromocytóm, primárny aldosteronizmus, diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE ROLE OF THE GENERAL PRACTITIONER IN THE DIAGNOSTICS OF SECONDARY ARTERIAL HYPERTENSION DUE TO HORMONAL CHANGES

Arterial hypertension due to hormonal changes is epidemiologically negligible in comparison with essential hypertension. The most important causes are hormonally active adrenal tumors: pheochromocytoma and cortical adenomas causing primary aldosteronism and hypercortisolism. Clinical aspects of these rare diseases are very important. If the diagnosis is right, these cases are mostly completely curable. However, if the disease remains unrecognised and isn`t treated correctly, the consequences may be severe complications or even death of the patient. It could seem like the most important person in the diagnostics is the specialist – endocrinologist. Actually the role of the physician of the first contact is equally important. His task is to choose from all the patients suffering from hypertension for further endocrinological examination, those who according to the clinical symptoms have the justified suspicion of the hormonally caused arterial hypertension. The authors mention those clinical symptoms, which should point to the hormonally caused arterial hypertension and initiate its successful diagnostics and treatment.

Keywords: arterial hypertension, pheochromocytoma, primary aldosteronism, diagnostics.