Via practica 2/2017

Účinnosť a bezpečnosť moderných antiobezitík: najnovšie dôkazy a manažment pacientov

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Obezita je časté (a čoraz častejšie), mnohopočetnými faktormi podmienené chronické ochorenie, spojené so závažnými komorbiditami. Diétne, režimové opatrenia a behaviorálna terapia by vždy mali byť prvým a následne aj kontinuálnym preventívnym a liečebným prístupom. Na opačnom konci terapeutického kontinua stojí bariatrická/metabolická chirurgia. Terapeutickú medzeru medzi týmito dvomi prístupmi by mohla zmeniť farmakoterapia antiobezitikami. Situácia na trhu antiobezitík sa konečne mení. V súčasnosti je v USA na dlhodobú chronickú liečbu obezity schválených FDA päť liekov: orlistat, lorkaserín, fentermín/topiramát ER, naltrexón SR/bupropión SR a liraglutid 3,0 mg. V EÚ máme momentálne schválené 3 lieky na chronickú liečbu obezity: orlistat, kombináciu naltrexón SR/bupropión SR a liraglutid 3,0 mg. Budúcnosť bude patriť takej antiobezitickej terapeutickej stratégii (monoterapii alebo kombinačnej liečbe), ktorá v účinnosti pri dosahovaní a udržaní poklesu hmotnosti bude rivalom bariatrickej/metabolickej chirurgii, bude bezpečná, s minimálnym množstvom nežiaducich udalostí a súčasne bude viesť nielen k ovplyvneniu kardiometabolických rizikových faktorov, ale aj k poklesu kardiovaskulárnej morbidity a mortality.

Kľúčové slová: účinnosť a bezpečnosť antiobezitík, orlistat, naltrexón SR/bupropión SR, liraglutid 3,0 mg

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Relative safety of new obesity drugs: latest evidence and patient management

Obesity is frequently occurring chronic disease caused by multiple factors and associated with severe comorbidities. Lifestyle modifications (diet, physical activity) and behavioral therapy should always be first, preventive and therapeutic approaches. At the opposite end of the therapeutic continuum stands bariatric/metabolic surgery. Therapeutic gap between those approaches could change the anti-obesity drug therapy. Anti-obesity drug market situation is finally changing. At present in the US for long-term chronic treatment of obesity FDA approved five drugs: orlistat, lorcaserin, phentermine/topiramate ER, naltrexone SR/bupropion SR and liraglutide 3.0 mg. In the EU, we have currently three approved drugs for chronic treatment of obesity: orlistat, a combination naltrexon SR/bupropion SR and liraglutide 3.0 mg. The future belongs to such anti-obesity therapeutic strategy (monotherapy or combination therapy), which will be equally effective in achieving and maintaining weight loss as a bariatric/metabolic surgery, will be safe with a minimum of adverse events and at the same time will lead not only to influence cardiometabolic risk factors, but also to decrease cardiovascular morbidity and mortality.

Keywords: efficacy and safety anti-obesity therapy, orlistat, naltrexone SR/bupropion SR, liraglutide 3.0 mg