Via practica 2/2014

Účinnost a bezpečnost linagliptinu – význam pro klinickou praxi

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., MUDr. Jan Šoupal

éčba diabetu 2. typu je založena na úpravě životního stylu v kombinaci s farmakoterapií. Lékem první volby je metformin a poté lze do kombinace vybírat z několika skupin farmak. Z moderních antidiabetik jsou k dispozici inhibitory dipeptidyl-peptidázy 4 (gliptiny), které ovlivňují inkretinový systém. Pro všechny gliptiny platí, že jsou účinné a relativně bezpečné. U většiny gliptinů je nutné průběžně monitorovat renální a jaterní funkce. Výhoda linagliptinu spočívá v minimálním vylučování ledvinami a minimální metabolizaci v játrech. V praxi tak není nutné monitorovat jaterní ani renální funkce z důvodu léčby linagliptinem. Díky minimální metabolizaci v játrech má linagliptin minimální potenciál k lékovým interakcím. Kazuistika představuje příklad použití linagliptinu v léčbě pacientky s diabetem 2. typu včetně terapeutické rozvahy, která k jeho indikaci vedla.

Kľúčové slová: Diabetes mellitus 2. typu, DPP-4 inhibitory, linagliptin, léčba diabetu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Efficiency and safety of linagliptin – relevance to clinical practice

Treatment of type 2 diabetes is based on lifestyle adjustments in combination with pharmacotherapy. Metformin is the first line therapy and after metformin there are several groups of drugs that can be chosen. Dipeptidyl peptidase 4 inhibitors (gliptins) are modern antidiabetic drugs affecting incretin system. All gliptins are effective and relatively safe. For most gliptins it is necessary to continuously monitor renal and hepatic function. Linagliptin has advantages in minimal hepatic metabolism and minimal renal excretion. In daily practice, it is not necessary to monitor liver and renal function during the treatment with linagliptin and thanks to minimal hepatic metabolism of linagliptin there is minimal potential for drug interactions. Case report presented in this article provides an example of use of linagliptin in the treatment of patients with type 2 diabetes, including therapeutic consideration that led to adding of linagliptin for treatment of this patient.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, DPP-4 inhibitors, linagliptin, treatment of diabetes