Via practica 7-8/2006

Účinná a bezpečná farmakoterapia seniorov

MUDr. Martin Dúbrava, CSc.

Starší pacienti predstavujú vzhľadom na zvyčajnú polymorbiditu skupinu, ktorej spotreba liekov je nadpriemerná. na jednej strane lieky ponúkajú stále viac možností, ako pomôcť chorému, na druhej strane prinášajú aj významné riziká. Vzťah medzi týmito „protirečeniami“ je podmienený mnohými faktormi, ktoré sa v článku popisujú. Hľadanie spôsobov ako seniora liečiť s väčším prínosom než rizikom ostáva najväčšou výzvou pre všetkých, ktorí sa na farmakologickej liečbe starších pacientov podieľajú. Želanú účinnosť a bezpečnosť gerontofarmakoterapie nie je možné dosiahnuť, ak efektívne nefunguje čo i len jeden z priamo do nej zaangažovaných prvkov: lekár – pacient – spoločnosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EFFECIIVE AND SAFE PHARMACOTHERAPY FOR SENIORS

Elderly patients represent due to theirs usual polymorbidity a group, in which the drug consumption is about the average. on one site drugs offer more and more possibilities, how to help the patient; on the other hand they bring also important risks. the relationship between these „contradictions“ is based on many factors, which are discussed in the paper. looking for ways, how to treat an elderly patient with a greater benefit than risk remains the principal challenge for all, who are involved in the geriatric pharmacological therapy. expected efficacy and safety of gerontopharmacotherapy can not be achieved, if only one directly engaged component of the whole system (physician – patient – society) does not work properly.