Via practica 3–4/2013

Tikagrelor – nový reverzibilný inhibítor receptora P2Y12 v liečbe akútnych koronárnych syndrómov

prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC

Pozadie problému. Protidoštičková liečba je rozhodujúca pre úspešný manažment akútnych koronárnych syndrómov (AKS), či už pri konzervatívnej alebo intervenčnej a chirurgickej stratégii AKS. Mechanizmus interakcie endotel – trombocyty – a iné vzájomné zložité väzby a interakcie sú už relatívne dobre preskúmané. Doterajšia protidoštičková liečba klopidogrel + aspirín výrazne prispela k zlepšeniu liečby chorých s AKS, avšak napriek tejto liečbe perzistujú trombotické príhody či už v skoršom alebo neskoršom horizonte. Cieľ. Stručne priblížiť a zhrnúť podstatné súčasné poznatky o novej protidoštičkovej liečbe liekom tikagrelor u chorých s akútnym koronárnym syndrómom s alebo bez elevácie segmentu ST v EKG obraze. Záver. Tikagrelor je svojím mechanizmom účinku a výsledkami v liečbe chorých s AKS prelomový liek, ktorý patrí do každodenného protidoštičkového armamentária v rámci manažmentu AKS. Výrazný profit z liečby tikagrelorom + aspirín oproti inej protidoštičkovej liečby majú chorí s AKS, ktorí majú vek ≥ 75 rokov, váhu ≤ 60 kg, klírens kreatinínu ≤ 60 ml/min, sú po TIA alebo po ischemickej mozgovej príhode, majú precitlivelosť na tienopyridíny, a to aj vrátane pacientov už liečených klopidogrelom, pacientov bez znalosti koronárnej anatómie. U chorých s AKS, ak sa nemôže s akýchkoľvek príčin podať tikagrelor, eventuálne prasugrel, je stále indikovaný klopidogrel.

Kľúčové slová: protidoštičková liečba, akútny koronárny syndróm, tikagrelor.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ticagrelor – a new reversible inhibitor of P2Y12 receptor in the treatment of acute coronary syndromes

Background. Antiplatelet therapy is crucial for the successful management of acute coronary syndromes (ACS) in either conservative or interventive and surgical strategy ACS. The mechanism of interaction endothelium – platelets – and other complex bonds and mutual interactions, are already relatively well researched. So far antiplatelet therapy clopidogrel + aspirin significantly contributed to improving of the treatment of patients with ACS, but despite this treatment thrombotic events persist at an earlier or a later term. Goal. Briefly explain and summarize current knowledge about relevant new antiplatelet treatment with ticagrelor in patients with acute coronary syndrome with or without ST segment elevation in the ECG image. Conclusion. Ticagrelor is due to its mechanism of action and results in the treatment of patients with ACS breakthrough drug that belongs to a daily antiplatelet armamentarium in the management of ACS. Distinctive profile of treatment with ticagrelor + aspirin versus other antiplatelet therapy have those patients with ACS, who are age ≥ 75 years, have weight ≤ 60 kg, creatinine clearance ≤ 60 mL/min, are after TIA or ischemic stroke, have hypersensitivity to thienopyridines, including also patients already treated with clopidogrel, patients without knowledge of coronary anatomy. In patients with ACS, if ticagrelor eventually prasugrel can not be given from any reasons, is still indicated clopidogrel.

Keywords: antiplatelet therapy, acute coronary syndromes, ticagrelor.