Via practica 7-8/2007

TERAPIA BOLESTI PRI OSTEOARTRÓZE

MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.

Osteoartróza (OA) je najčastejšie ochorenie kĺbov a chrbtice. Ide o heterológne ochorenie, ktoré môže mať rôznu príčinu, lokalizáciu, stupeň postihnutia a priebeh. Bolesť je hlavným a prvým klinickým príznakom, ktorý pacienta dovedie k lekárovi. Pri osteoartróze hovoríme o chronickej bolesti a jej liečba býva dlhodobá. Pred zavedením liečby je potrebné OA správne diagnostikovať, posúdiť jej príčiny, stupeň morfologických zmien, funkčného postihnutia. Liečba osteoartrózy je komplexná a využíva nefarmakologické, farmakologické a prípadne i operačné postupy. Súčasťou nefarmakologickej liečby je poučenie pacienta, režimové opatrenia, používanie ortopedických pomôcok, pravidelný liečebný telocvik a fyzikálna liečba. Farmakologická liečba využíva symptomatické lieky s rýchlym, ale krátkodobým účinkom, ktoré znižujú bolesť u pacientov (nesteroidové antiflogistiká, analgetiká a intraartikulárne glukokortikoidy) a symptomaticky pomaly pôsobiace lieky (SySADOA).

Kľúčové slová: bolesť, osteoartróza, analgetiká, nesteroidové antiflogistiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THERAPY OF PAIN IN OSTEOARTHRITIS

Osteoarthritis (OA) is very often disease of joints and spine. It is heterogenous disease, which could have different etiology, localization, degree and course. The pain is main and the first clinical sign of disease. It is chronic pain in ostheoarthritis and its therapy is very long. Before we start with therapy, we have to do correct diagnosis, to know the reason degree and morphology changes. Part of non-pharmacology therapy is instruction of patient, regime, use of orthopedic helpers, exercise and physical therapy. In pharmacology therapy we use symptomathic drugs with quickly, but shortly action (non-steroidal anti-inflammatory drugs, analgetics, intraarticular corticoids) and sympthomatic slow acting drugs (SySADOA).

Keywords: pain, osteoarthritis, analgetics, non-steroidal anti-inflammatory drugs.