Via practica 1/2023

Tenzná bolesť hlavy v klinickej praxi

MUDr. Milan Maretta, PhD., prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

Tenzná bolesť hlavy je častým nálezom v ambulanciách všeobecných lekárov, ako aj neurológov. Napriek vysokému výskytu a pomerne dobrej prognóze u časti pacientov sa môže tenzná bolesť hlavy postupom času transformovať do chronickej formy, ktorá výraznejšie ovplyvňuje denné aktivity života. Klinický obraz tenznej cefaley je pomerne nešpecifický, a preto v určitých prípadoch treba zvažovať aj iné možné príčiny, hlavne ak sú prítomné ďalšie varovné príznaky. V prípade frekventnej až chronickej tenznej bolesti hlavy musíme v liečbe okrem dostupných analgetík prehodnotiť aj nasadenie preventívnej medikamentóznej terapie, ako aj komplementárnych liečebných techník. V článku uvádzame prehľad epidemiológie, klinického obrazu, diferenciálnej diagnostiky a liečby tenznej bolesti hlavy, s ktorou sa lekári prvého kontaktu denne stretávajú.

Kľúčové slová: tenzná bolesť hlavy, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tension type headache in clinical practise

Tension type headache is a frequent finding in the clinics of general practitioners and neurologists. Despite the high incidence and good prognosis in some patients, over time the pain can transform into a chronic nature, which significantly affects the daily activities of life. The clinical picture of tension headache is relatively non-specific and therefore other possible causes should be considered in certain cases, especially if other warning signs are present. In the case of frequent to chronic tension headaches, in addition to the available analgesics, we must also consider the use of preventive medical therapy as well as complementary treatment techniques. In this article, we present an overview of the epidemiology, clinical picture, differential diagnosis and treatment of tension headache, which primary care physicians encounter on a daily basis.

Keywords: tension type headache, diagnostic, therapy