Via practica 2/2013

Synkopy z pohľadu lekára záchrannej zdravotnej služby – dve kazuistiky

MUDr. Táňa Bulíková, PhD., MUDr. Peter Herman, Peter Jackuliak

Napriek tomu, že v posledných rokoch je zaznamenaný významný pokrok v diagnostike a liečbe synkop, starostlivosť o pacienta so synkopou nie je uspokojivá (7). Možno predpokladať, že dôvodom neuspokojivej starostlivosti je nedostatočná aplikácia poznatkov do praxe. Európska kardiologická spoločnosť vydáva štandardy pre diagnostiku a liečbu synkopálnych stavov. Pre prax v záchrannej službe sú platné odporúčania z roku 2010, na základe ktorých každá prechodná strata vedomia vyžaduje iniciálne zhodnotenie zdravotného stavu pacienta ešte v prednemocničnej fáze. Diagnostický algoritmus zahŕňa dôkladnú anamnézu o priebehu prechodnej straty vedomia, fyzikálne vyšetrenie vrátane merania tlaku v sede a stoji, orientačné neurologické vyšetrenie na vylúčenie cievnej mozgovej príhody alebo tranzitórneho ischemického ataku a 12-zvodové EKG. Posledné uvedené nie je vo výjazdoch záchrannej zdravotnej služby realizované u každého pacienta s kolapsom. V súčasnosti je situácia taká, že realizácia EKG je ovplyvnená nielen vedomosťou o patofyziologickom mechanizme synkopálnych stavov, ale do istej miery aj inštinktom vyšetrujúceho. V článku ponúkame dve kazuistiky srdcových synkop, ktoré na prvý pohľad vyzerali benígne, avšak elektrokardiogram a správna interpretácia príznakov odhalili závažnú srdcovú synkopu.

Kľúčové slová: elektrokardiogram, prechodná strata vedomia, srdcová synkopa

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Syncopes from emergency medical services physician´s point of view – two case reports

Despite of progress in diagnostics and therapy of syncopes management of this condition still remains unsatisfactory. Insufficient application of theoretical knowledge into practice can be supposed a reason for this state. The European Society of Cardiology publishes updated guidelines for diagnostics and therapy of syncopes. Guidelines 2010 are applicable into Emergency Medical Services´practice. According to these guidelines any temporary loss of counsciousness needs initial examination in prehospital settings. Diagnostics includes precise case history, clinical exmination including blood pressure of standing and sitting person, neurological examination to exclude brain stroce or transient ischaemic attack and 12 lead ECG. This examination isn´t provided in every collapsed person. We present two case reports of syncopes which presented benign but 12 lead ECG and correct interpretation of findings lead to the right conclusion of severe cardiac syncope.

Keywords: electrocardiogram, transient loss of consciousness, cardiac syncope