Via practica 7-8/2005

Syndróm diabetickej nohy: diagnostika, prevencia a liečba v možnostiach praktického lekára

MUDr. Renáta Palmajová, Juraj Palmaj

Nárast diabetikov najmä 2. typu dosiahol vo svetovej populácii charakter epidémie s vážnymi socio-ekonomickými a medicínskymi dôsledkami. Tento stav vyžaduje mobilizáciu všetkých úsekov zdravotníckej starostlivosti zaoberajúcich sa diabetom a jeho komplikáciami. Z nich najčastejšou je syndróm diabetickej nohy multifaktoriálnej etiológie. Skorá diagnostika, prevencia a edukácia pacienta patria k základným pilierom úspešnosti terapeutického komplexu, kde má praktický lekár nezastupiteľné miesto. Práca poukazuje na základné aspekty diagnostického prístupu v ambulancii praktického lekára, upozorňuje na význam prevencie a edukácie pacienta už v prvej línii kontaktu a na etiopatogenetické faktory syndrómu diabetickej nohy a charakteristiku klinických nálezov pre rýchly a správny výber požiadavky ďalšieho potrebného špeciálneho vyšetrenia a liečby príslušnými odborníkmi.

Kľúčové slová: diabetická noha, neuropatia, angiopatia, Charcotova osteoartropatia, základný diagnostický prístup, prevencia, edukácia, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIABETIC FOOT SYNDROME: DIAGNOSTICS, PREVENTION AND TREATMENT POSSIBILITIES OF A GENERAL PRACTITIONER

Increasing amount of the diabetic patients, especially of the 2-d type, has reached the characteristics of the epidemy in world population with the serious socio-economical and health consequences. This condition requires mobilisation of the all division of health service taken part in the treatment of diabetes and its complications. The most frequent among them appears the syndrome of the diabetic foot with its multifactorial ethiology. The early diagnosis, prevention and education of the patient belong to the basic column of the successful therapeutic complex in which the GP has his own important place. The paper allocates as the basic aspects of the diagnostic approach in GP out-patient Dept of the prime contact, focuses at the importance of prevention and education of the patients at the prime medical contact, as ethiopatogenetic factors of the diabetic foot syndrome with characteristic clinical findings for fast and proper choise of requirement of necesary following special examination and treatment by the competent specialist.

Keywords: diabetic foot, neuropathy, angiopathy, Charcot osteoarthropathy, basic diagnostical approach, prevention, education, therapy.