Via practica 5/2016

Syndróm diabetickej nohy – diagnostika, prevencia a liečba

MUDr. Dáša Kmecová, PhD.

Diabetes mellitus (DM) je závažné ochorenie, ktorého výskyt dosiahol v súčasnosti charakter pandémie s vážnymi socioekonomickými a medicínskymi dôsledkami. Diabetici sú v porovnaní s nediabetickou populáciou ohrození vyšším rizikom vývoja závažných kardiovaskulárnych komplikácií v dôsledku akcelerovanej aterosklerózy. Jednou z najzávažnejších komplikácií diabetu je syndróm diabetickej nohy (SDN), ktorý zodpovedá za 60 % všetkých netraumatických amputácií dolných končatín. Je výsledkom viacerých etiopatogenetických faktorov, predovšetkým diabetickej neuropatie v spojení s diabetickou angiopatiou a infekčnými komplikáciami. Článok sa zaoberá základnými etiopatogenetickými faktormi vedúcimi k vývoju SDN, ich diagnostikou, prevenciou a liečbou. Poukazuje na nevyhnutnosť multidisciplinárnej spolupráce v starostlivosti o diabetikov.

Kľúčové slová: diabetická noha, ulcerácia, diabetická neuropatia, angiopatia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diabetic foot syndrome – diagnostics, prevention and treatment

Diabetes mellitus (DM) is a serious disease with an incidence that has achieved character of the pandemics nowadays with the serious socio-economical and health consequences. Diabetics are in higher risk of the development of the serious cardiovascular complications compared to the non-diabetic population. One of the most threating complication associated with DM is the diabetic foot syndrome which accounts for more than 60 % of all non-traumatic lower leg amputations. The diabetic foot syndrome is a result of several etiopathogenetic factors predominantly diabetic neuropathy together with diabetic angiopathy and infection complications. The article concerns with the main risk factors that result in diabetic foot, with their diagnostics, prevention and treatment. It refers to the necessity of the multidisciplinary approach in care of diabetics.

Keywords: diabetes, diabetic foot, ulcer, diabetic neuropathy, angiopathy