Via practica 6/2011

Súčasné trendy liečebných prístupov v problematike venózneho tromboembolizmu v ambulantnej praxi

MUDr. Beáta Beňová, MUDr. Marta Fričová, MUDr. Iveta Susztayová, MUDr. Adriana Kafková, MUDr. M. Surová

Venózny tromboembolizmus (VTE) je opisný pojem pre rôznorodé prejavy izolovanej alebo viacorgánovej trombózy parciálnej alebo úplne obturujúcej lúmen cievy. Typicky sa manifestuje v hĺbkových žilách dolných končatín (HŽT) a/alebo pľúcnom riečisku, často sa však stretávame so žilovými trombózami v atypických lokalitách (horné končatiny, jugulárne trombózy, intraabdominálne, cerebrálne). Nezriedka sme svedkami súčasného výskytu HŽT u pacientov s relatívne „benígnou – povrchovou tromboflebitídou“. VTE sa takto radí k tzv. systémovým ochoreniam, nie raz invalidizujúcim, dokonca až život ohrozujúcim. Od posledného vydania guidelinov ACCP z roku 2008 (American College of Chest Physicians – Evidence-Based Clinical Practice Guidelines) sme konfrontovaní s množstvom informácií s tematikou VTE, publikovaných na odborných konferenciách či v rôznych periodikách. Autori v svojom príspevku prinášajú stručný prehľad „noviniek“ v prevencii a liečbe VTE výlučne so zameraním na ambulantnú sféru. Informácie typu: koho, kedy, čím, ako dlho liečiť, nadobúdajú v súčasnosti enormnú dôležitosť.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, incidencia, prevencia, dĺžka liečby, domáca liečba, CoaguChek

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current trends in therapeutic approaches for venous thromboembolism in outpatient practice

Venous thromboembolism (VTE) is a descriptive term for a variety of expressions of isolated or more than one organ thrombosis partial or total obstructed blood vessel inside. Typically it is manifested in the deep veins of the legs (DVT) and/or pulmonary embolism (PE), but often we are presented with venous thrombosis in atypical locations (upper extremities, jugularis thrombosis, intra-abdominal, cerebral). We often witness the current incidence of DVT in patients with a relatively „benig – superficial thrombophlebitis”. VTE thus belongs to the so-called systemic disease, not once debilitating and even life threatening. Since the last issue if guidelines ACCP in 2008 (American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Pracitce-Guidelines) we are confronted with lots of information on the theme of VTE, published in professional conferences and in various journals. The authors in their contribution provide a brief overview of the „news“ in the prevention and treatment of VTE focusing exclusively on outpatient sector. Information such as who, when, how long to heal, take has enormous importance nowadays.

Keywords: venous thromboembolism, incidency, prophylaxis, duration of treatment, home treatment, CoaguChek