Via practica 2/2011

Súčasné možnosti liečby nekomplikovaných recidivujúcich infekcií močových ciest

MUDr. Jozef Dubravický

Infekcie močových ciest spolu s infekciami dýchacích ciest patria medzi najčastejšie infekcie v našej populácii. So stúpajúcim vekom, morbiditou, ale hlavne zvyšujúcou sa rezistenciou na antibiotiká sa však aj predtým ľahko liečiteľné infekcie stávajú v dennodennej praxi problémom. Dôležité je preto pre pacientov, ale aj pre lekárov voliť jednoduché efektívne možnosti liečby infekcii močových ciest, ako aj prevencie ich vzniku.

Kľúčové slová: opakované infekcie močových ciest, efektívna liečba, rezistencia, morbidita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current treatment options for non-complicated recurrent urinary tract infections

Urinary tract infections with respiratory infections are the most common infections in our population. With increasing age, morbidity but especially the increasing resistance to antibiotics previously easily treatable infections become a problem in everyday practice. It is therefore important for patients but also for doctors to choose a simple effective treatment options for urinary tract infection as well as preventing them from occurring.

Keywords: recurrent urinary tract infections, effective treatment, resistance, morbidity