Via practica 1/2018

Súčasné možnosti konzervatívnej liečby benígnej hyperplázie prostaty

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Benígna hyperplázia prostaty (BHP), niekedy označovaná ako benígne zväčšenie prostaty (BPE – benign prostatic enlargement), je častou príčinou obštrukcie výtoku močového mechúra (BOO – bladder outlet obstruction) a jedným z bežných ochorení postihujúcich starších mužov. Histologické ochorenie (mikroskopické BHP) je prítomné u viac ako 60 % mužov v 60. roku ich života, 40 % z nich má príznaky dolných močových ciest (LUTS – lower urinary tract symptoms) a približne polovica z tejto skupiny mužov má zhoršenú kvalitu života. Prevalencia BHP sa zvyšuje s vekom, preto ako dôsledok starnutia obyvateľstva absolútny počet postihnutých pacientov na celom svete rastie. Hlavným cieľom konzervatívnej terapie LUTS/BHP je zlepšiť „obťažujúce“ príznaky (LUTS), obnoviť akceptovateľnú kvalitu života, ale tiež identifikovať pacientov v riziku progresie ochorenia – čo umožní znížiť výskyt neželaných komplikácií (napríklad akútnej retencie moču a pod.). V tomto článku je podaný stručný prehľad aktuálnych možností a názorov na konzervatívnu liečbu LUTS u mužov.

Kľúčové slová: BPH, konzervatívna liečba, monoterapia, kombinovaná liečba

Current options of conservative treatment of benign hyperplasia of prostate

Benign hyperplasia of prostate (BHP), sometimes referred to as benign prostatic enlargement (BPE), is frequent cause of bladder outflow obstruction (BOO) and one of the common diseases to affect older men. Histological disease (microscopic BHP) is present in more than 60 % of men in their sixties, and over 40 % of men beyond this age have lower urinary tract symptoms (LUTS); about half of this group has an impaired quality of life. The prevalence of BHP increases with age, and thus the absolute number of patients affected is rising worldwide as a result of aging populations. The main aim of conservative therapy in LUTS/BHP is to improve bothersome LUTS, restore an acceptable quality of life, and to identify patients at risk of disease progression in order to avoid an unfavorable outcome, such as acute urinary retention, etc. In this article is provided a brief overview of current options and opinions on conservative treatment of LUTS in men.

Keywords: benign hyperplasia of prostate, conservative treatment, monotherapy, combination therapy