Via practica 6/2014

Súčasné možnosti farmakoterapie a prevencie infekcií dolných močových ciest

PharmDr. Eva Kráľová, PhD., PharmDr. Ivana Granatierová

Infekcie močových ciest (IMC) patria k najčastejším ľudským bakteriálnym ochoreniam a patria k najčastejším dôvodom konzultácie v lekárni, u praktického lekára alebo špecialistu. Ich závažnosť sa prejavuje v pomerne širokom spektre, od nezávažnej asymptomatickej bakteriúrie až k život ohrozujúcej akútnej pyelonefritíde so sepsou. Medzi najčastejšie IMC patrí cystitída. Akútna cystitída sa dá pomerne dobre liečiť bežnými antibakteriálnymi prípravkami v priebehu niekoľkých dní. Na terapiu recidivujúcich infekcií je potrebné okrem liečby akútnych atakov pripojiť i dlhodobú adjuvantnú terapiu, ktorej cieľom je najmä prevencia recidív. Ako adjuvantná terapia sa využívajú najmä imunomodulačná terapia, brusnice a probiotiká.

Kľúčové slová: infekcia močových ciest, terapia, antibiotiká, imunoterapia, brusnice, probiotiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The current possibilities of pharmacotherapy and prevention for infections of lower urinary tract

Urinary tract infections (UTI) belong to the most common human bacterial diseases and belong to the most common reasons for consultation at the pharmacy, general practitioner or specialist. Their seriousness is manifested in a relatively broad spectrum, from asymptomatic bacteriuria non-serious to life to acute pyelonephritis with sepsis. The most common UTI is cystitis. Acute cystitis can be relatively well treated by conventional antibacterial drugs during few days. Recurrent infections need except for the treatment of acute attacks, long-term adjuvant therapy to prevent recurrences. As adjuvant therapy is mainly used immunomodulatory therapy, cranberries and probiotics.

Keywords: urinary tract infection, therapy, antibiotics, immunomodulatory therapy, cranberries, probiotics.