Via practica 12/2005

Súčasné možnosti chirurgickej liečby morbídnej obezity

doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

Obezita sa s obľubou nazýva aj epidémiou tretieho milénia. Jej chirurgické riešenie je dnes vo svete plne akceptované predovšetkým pre trvalú redukciu hmotnosti a konkomitantné zlepšenie komorbidity. V zásade sa v súčasnosti používajú tri metódy a ich modifikácie: bandáž žalúdka, gastrický bypass a biliopankreatická diverzia. Autor referuje v prehľadnom článku o možnostiach chirurgickej terapie morbídnej obezity a naznačuje možnosti do budúcnosti.

Kľúčové slová: obezita, bariatrická chirurgia, laparoskopia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

RECENT POSSIBILITIES OF SURGICAL TREATMENT FOR MORBID OBESITY

Obesity is with pleasure called epidemy of the third millenium. Its surgical treatment is worldwide fully accepted for long term weight reduction and concomitant comorbidity improvement. There are used three methods and their modifications, basically. Gastric banding, gastric bypass and biliopancreatic diversion. Author reffers in a review about possibilities of surgical treatment of morbid obesity. The marks of future possibilities are done, as well.

Keywords: obesity, bariatric surgery, laparoscopy.