Via practica 6/2023

Stratégia medikamentóznej liečby artériovej hypertenzie v závislosti od cieľovej skupiny pacientov (diabetes mellitus, obezita, metabolický syndróm)

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Iveta Gašparová, PhD.

Cieľom efektívneho manažmentu artériovej hypertenzie je dlhodobé udržanie optimálnych hodnôt krvného tlaku, čím sa zabráni a/alebo zníži kardiovaskulárne riziko orgánových komplikácií. Keďže situácia v chorobnosti a úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia je na Slovensku nepriaznivá, je táto úloha o to naliehavejšia. Systém renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) hrá základnú úlohu vo fyziológii kontroly krvného tlaku a patofyziológii hypertenzie s účinkami na vaskulárny tonus, retenciu sodíka, oxidačný stres, fibrózu, tonus sympatika a zápal. V stratégii liečby hypertenzie u pacientov s diabetes mellitus, obezitou alebo metabolickým syndrómom sa odporúča začať medikamentóznu liečbu kombináciou inhibítora RAAS s BKK alebo s tiazidovým/tiazidom podobným diuretikom. Fixné kombinácie antihypertenzív prispievajú k zlepšeniu adherencie a perzistencie k liečbe, k poklesu kardiovaskulárnych príhod a celkovej mortality.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia, liečba, komorbidity, kardiovaskulárne ochorenia

Drug treatment strategy for arterial hypertension depending on the target group of patients (diabetes mellitus, obesity, metabolic syndrome)

The goal of effective management of arterial hypertension is to maintain optimal blood pressure values in the long term, thus preventing and/or reducing the cardiovascular risk of organ complications. As the situation in morbidity and mortality from cardiovascular diseases is unfavorable in Slovakia, this task is all the more urgent. The renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) plays a fundamental role in the physiology of blood pressure control and the pathophysiology of hypertension with effects on vascular tone, sodium retention, oxidative stress, fibrosis, sympathetic tone, and inflammation. In the strategy for the treatment of hypertension in patients with diabetes mellitus, obesity or metabolic syndrome, it is recommended to start medical treatment with a combination of a RAAS inhibitor with a CCB or with a thiazide/thiazide-like diuretic. Fixed combinations of antihypertensive drugs contribute to improved adherence and persistence to treatment, with a reduction in cardiovascular events and overall mortality.

Keywords: arterial hypertension, treatment, comorbidities, cardiovascular diseases