Via practica 1/2010

Statíny pri akútnom koronárnom syndróme

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Pacient s akútnym koronárnym syndrómom má vysokú mortalitu i morbiditu, čo je známe z klinických štúdií, z registrov, ale aj z každodennej klinickej praxe. Klinické štúdie preukázali, že včasná liečba týchto pacientov statínmi (vo vysokej dávke a s dôkazmi hlavne pre atorvastatín) hneď pri vzniku ochorenia zlepšuje spomínanú morbiditu i mortalitu. Liečba je súčasne bezpečná. Autor diskutuje aj patofyziologické mechanizmy, ktoré sú v pozadí tohto benefitu.

Kľúčové slová: akútny koronárny syndróm, statín, morbidita a mortalita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Statins and acute coronary syndrome

Patient with acute coronary syndrome has high morbidity and mortality as it is known from clinical trials, registries and also from daily clinical practice. Clinical trials have shown that the early treatment of these patients with statins (in the high dosage and with evidence especially for atorvastatin) immediately at the onset of the disease improves the mentioned morbidity and mortality. The author discusses also pathophysiologic mechanisms behind this benefit.

Keywords: acute coronary syndrome, statin, morbidity and mortality