Via practica 10/2009

Statíny a ezetimib – súčasné postavenie v liečbe dyslipidémií (v kardiovaskulárnej prevencii)

doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., RNDr. Miriam Zagyiová

Statíny sa používajú v klinickej praxi približne 15 rokov a stále reprezentujú jednu z najdôležitejších farmakologických skupín kardiovaskulárnych liečiv. Početné klinické štúdie realizované so statínmi priniesli veľké množstvo priaznivých výsledkov pri posudzovaní kardiovaskulárnej a cerebrovaskulárnej morbidity a mortality. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky statínov patrí myopatia, zvýšenie pečeňových enzýmov a niektoré špecifické klinicky závažné interakcie s inými liekmi, ktoré súvisia s metabolizmom určitého statínu v pečeni. Ezetimib je pomerne novým liekom, jeho mechanizmus účinku spočíva v blokovaní absorpcie cholesterolu a iných sterolov v kefkovom leme tenkého čreva. Predpokladá sa, že ezetimib pôsobí na špecifický proteín (NPC1L1), ktorý sa podieľa na vstrebávaní cholesterolu z čreva. Viaceré klinické štúdie potvrdili tzv. duálny efekt kombináce statín-ezetimib, pri ktorom dochádza ešte k významnejšiemu poklesu celkového a LDL-cholesterolu v krvi ako pri monoterapii statínom.

Kľúčové slová: statíny, ezetimib, súčasné postavenie v klinickej praxi

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Statins and ezetimibe – current position in the treatment of dyslipidaemias (cardiovascular prevention)

Statins have been used in clinical practice for about 15 years and still represent one of the most important pharmacological group of cardiovascular drugs. Many positive results dealing with cardiovascular and cerebrovascular morbidity and mortality are known from multiple clinical trials with statins. The most frequent adverse events within statin therapy are myopathy, elevation of liver enzymes and some special pharmacological interactions depending on statin metabolism in liver. Ezetimibe is a quite new drug with the property of blocking the absorption of cholesterol and other sterols at the brush border of the intestine. It is thought the drug affects proteinfacilitating absorption (NPC1L1). In clinical trials co administration of ezetimibe with a statin provided a more pronounced reduction of plasma total and LDL cholesterol concentration.

Keywords: statins, ezetimibe, present role in clinical practice, adverse events