Via practica 6/2016

Starostlivosť o pacientov po revaskularizačnej liečbe myokardu v ambulancii všeobecného lekára

Prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., FESC

Napriek podstatne dostupnejšej revaskularizačnej liečbe (PKI – perkutánna koronárna intervencia, AKB – aortokoronárny bypass), dlhodobé výsledky liečených koronárnych pacientov nie sú uspokojivé a príčin je viacero, predsa však komplexná sekundárna prevencia kardiovaskulárnych príhod aj zásluhou všeobecného praktického lekára patrí k imperatívnym požiadavkám celkovej starostlivosti o pacientov po PKI, AKB a prispieva k zníženiu následnej chorobnosti a letality pacientov. Dlhodobá komplexná farmakologická a nefarmakologická starostlivosť o týchto pacientov je nezastupiteľná a mal by sa nej podieľať nielen kardiológ, ale aj internista a všeobecný prakticky lekár. Z tejto zložitej a komplexnej problematiky sa v práci pertraktujú niektoré podstatné a praktické informácie vhodné pre všeobecného lekára v rámci dlhodobej starostlivosti o pacientov po perkutánnej koronárnej intervencii alebo po aortokoronárnom bypasse. Dôraz sa kladie najmä na protidoštičkovú liečbu a na liečebnú stratégiu „B.A.S.I.C.“ (B: betablokátor, A: antiagregačná liečba, S: statín, I: inhibítor angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, C: kontrola rizikových faktorov).

Kľúčové slová: revaskularizačná liečba koronárneho pacienta, protidoštičková liečba, kontrola rizikových faktorov

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Care for patients after myocardial revascularization therapy in general practitioner`s office

Despite the much more affordable revascularization treatment (PCI – percutaneous coronary intervention, AKB – coronary artery bypass graft), long-term results of treated coronary patients are not satisfactory, and there are many reasons. The comprehensive secondary prevention of cardiovascular accidents is one of the overriding needs relating to the overall management of patients after PCI, AKB even thanks to a general practitioner and helps to reduce subsequent morbidity and lethality of patients. Long-term complex pharmacological and non-pharmacological treatment of these patients is indispensable and should be involved not only cardiologist, but also an internist and general practitioner. This article brings some important information for general practitioners on the long-term care for patients after percutanneous coronary intervention or aortocoronary bypass operations. The emphasis is mainly on antiplatelet therapy and the treatment strategy „B.A.S.I.C.“ (B: beta-blocker, A: antiaggregation therapy, S: statin, I: angiotensin-converting enzyme inhibitor, C: risk factors control).

Keywords: revascularization treatment of patient with coronary artery disease, antiplatelets therapy, risk factors control