Via practica 7-8/2007

SPÁNKOVÉ PORUCHY DÝCHANIA

prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.

Spánkové apnoe je charakterizované opakovanými apnoickými epizódami počas spánku, ktoré sú doprevádzané poklesom saturácie arteriálnej krvi kyslíkom a prebúdzacími reakciami. V závislosti od patomechanizmu vzniku apnoických epizód rozoznávame obštrukčné, centrálne a zmiešané spánkové apnoe. Opakovanie apnoických epizód zapríčiňuje fragmentáciu spánku a narušenie fyziologických vzťahov medzi spánkom, respiračným a kardiovaskulárnym systémom s nežiaducim vplyvom na prognózu týchto chorých. Obštrukčné spánkové apnoe je rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení, a to artériovej hypertenzie, srdcového zlyhania, porúch srdcového rytmu a cievnych mozgových príhod. Centrálne spánkové apnoe je častým nálezom u pacientov so zlyhávaním ľavej srdcovej komory. K definitívnemu postaveniu diagnózy spánkového apnoe je potrebné polysomnografické vyšetrenie. Liečba spánkového apnoe závisí od stupňa závažnosti ochorenia. Pre pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe ľahkého stupňa je vhodná chirurgická liečba, avšak pre pacientov so stredne ťažkým a ťažkým stupňom spánkového apnoe je zlatým štandardom liečba neinvazívnou ventiláciou.

Kľúčové slová: spánkové poruchy dýchania, obštrukčné spánkové apnoe, centrálne spánkové apnoe, polysomnografické vyšetrenie, neinvazívna ventilácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SLEEP RELATED BREATHING DISORDERS

Sleep apnea is characterized by repetitive apneic episodes accompanied with oxygen desaturations and arousals from sleep. Depending on the pathogenesis and polysomnographic finding, we distinguish three types of sleep apnea: obstructive, central and mixed sleep apnea. Repetitive apneic episodes cause sleep fragmentation and disrupt the normal physiologic interactions between sleep, respiratory and cardiovascular system with adverse impact on prognosis. Obstructive sleep apnea is commonly associated with obesity. It is a risk factor of cardiovascular diseases such as arterial hypertension, heart failure, arrhythmias and stroke. Central sleep apnea is considered to be a marker of left ventricular heart failure. Polysomnography is required to diagnose sleep apnea. Treatment of sleep apnea depends on the severity of sleep related breathing disorder. Surgical corrections are recommended only for patients with mild obstructive sleep apnea. The gold standard for effective treatment of moderate to severe sleep apnea is noninvasive ventilation.

Keywords: sleep related breathing disorders, obstructive sleep apnea, central sleep apnea, polysomnography, noninvasive ventilation.