Via practica 2/2005

Sjögrenov syndróm – terapeutické možnosti

MUDr. Dagmar Mičeková, CSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Vanda Mlynáriková

Sjögrenov syndróm je systémového ochorenie spojiva, ktorého liečbu možno zhruba rozdeliť na liečbu glandulárnych a extraglandulárnych prejavov. V popredí glandulárnych prejavov je obraz suchej keratokonjunktivitídy a xerostómie, a ich liečba sa zameriava hlavne na všeobecné opatrenia, substitučnú liečbu, lokálne stimulátory sekrécie sĺz a slín, protektívne bikarbonátové pufrovacie roztoky, podporné operačné zákroky a liečbu sekundárnej infekcie. Liečba extraglandulárnych prejavov je daná nonviscerálnym ako i viscerálnym postihnutím a uplatňujú sa v nej hlavne nesteroidové antireumatiká, nízke dávky kortikoidov, antimalariká a imunosupresíva.

Kľúčové slová: Sjögrenov syndróm, xerostómia, suchá keratokonjunktivitída, artritída, vaskulitída.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SJÖGREN’S SYNDROME – THERAPEUTIC POSSIBILITIES

Sjogren`s syndrom is a systemic disease of connecting tissue, treatment of which is possible to divide into treatment of the glandular and extraglandular symptoms. The most prominent of the glandular symptoms is keratoconjuntivitis sicca and xerostomia and the treatment is focused on the general procurement, substitution, local stimulators of tears and saliva, protective bicarbonate buffer solutions, supportive surgery and treatment of secondary infections. The treatment of the extraglandular symptoms depends on the non-visceral as well as visceral damage and the drugs used are mainly non-steroid antireumatics, low doses of corticoids, antimalarics and immunosuppressants.

Keywords: Sjögren`s syndrom, xerostomia, keratoconjuntivitis sicca, arthritis, vasculitis.