Via practica 6/2010

Sine syndróm pri systémovej skleróze

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Diagnóza výskytu systémovej sklerózy bez sklerodermie si vyžaduje starostlivý anamnestický rozbor, pátranie po orgánových prejavoch, pretože hlavne pri nediferencovaných chorobách spojiva môže dôjsť k ťažkým orgánovým zmenám (srdce, pľúca, obličky), pričom kožný nález nemusí byť prítomný alebo sa vyskytne neskôr. Analýza protilátok proti RNA I a III môže pomôcť pri nozografickom ohraničení tejto vzácnej podskupiny systémových skleróz.

Kľúčové slová: sine syndróm pri systémovej skleróze, klinický obraz, imunologické parametre

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sine syndrome in systemic sclerosis

The diagnosis of systemic sclerosis without scleroderma requires careful analysis of the medical history, tracing the organ manifestations, mainly because the undifferentiated connective tissue diseases may cause severe changes in organ (heart, lungs, kidneys), and skin lesions may be present or occur later. Analysis of antibodies to RNA I and III can help to specify nozographic of this rare subgroup of systemic sclerosis.

Keywords: sine syndrome in systemic sclerosis, clinical picture, immunological parameters