Via practica 6/2012

Selfmonitoring diabetických pacientov – dôležitá súčasť každodenného manažmentu ochorenia

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Diabetes mellitus je chronické ochorenie vyžadujúce kontinuálnu doživotnú komplexnú starostlivosť (starostlivosť zameranú nielen na manažment glykemickej kompenzácie), neustálu edukáciu vedúcu k selfmanažmentu diabetika, podporu v prevencii akútnych diabetických komplikácií a v redukcii chronických devastujúcich mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií. Dôležitou súčasťou modernej kontinuálnej starostlivosti o diabetika je aj vykonávanie selfmonitoringu. Pod pojmom selfmonitoring (sebakontrola) rozumieme v užšom slova zmysle vykonávanie kontroly glykémií, v širšom slova zmysle aj vykonávanie kontroly glykozúrie, ketonúrie, prípadne meranie a sledovanie telesnej hmotnosti a krvného tlaku. Pre zdravotnícky personál a pre pacientov máme v súčasnosti primárne dostupné dva techniky zamerané na kontrolu glykemickej kompenzácie: monitorovanie glykémie selfmonitoringom (SMBG – self-monitoring blood glucose) alebo pomocou kontinuálneho monitoringu glukózy (CGM).

Kľúčové slová: selfmonitoring glykémií, kontinuálny monitoring glukózy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Self-monitoring of diabetic patients – an important part of daily management of the disease

Diabetes mellitus is a chronic disease requiring a continuous complex care (care management focusing not only on glycemic control), requiring continual education and support in the prevention of acute diabetic complications and reducing of the devastating chronic microvascular and macrovascular complications. An important part of modern continual care for diabetics is the implementation of self-monitoring. The term self-monitoring (self-control), understood in the narrow sense – control glucose levels, in the broader sense – control of glycosuria, ketonuria or measuring and monitoring of body weight and blood pressure. We currently have available two primary techniques for control glycemic compensation: self-monitoring of blood glucose (SMBG – self-monitoring of blood glucose) or continuous glucose monitoring (CGM).

Keywords: self-monitoring blood glucose, continual glucose monitoring.