Via practica 1/2023

Roboticky asistovaná chirurgia na Slovensku

MUDr. Barbora Uhliarová, PhD., MPH, PhDr. Andrea Rusnáková, MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

V posledných rokoch pozorujeme trend miniinvazívnej chirurgie, ktorá je v porovnaní so štandardným prístupom rovnako radikálna, avšak pre pacienta šetrnejšia. Najvyšší stupeň miniinvazívnej chirurgie v súčasnosti predstavuje roboticky asistovaná chirurgia. V medicíne sa využíva v rôznych odboroch, predovšetkým v urológii, gynekológii, všeobecnej chirurgii a najnovšie aj v otorinolaryngológii. Autori v práci prezentujú princíp, výhody a indikácie roboticky asistovanej chirurgie, ako aj skúsenosti s robotickým systémom da Vinci v Centre robotickej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Kľúčové slová: miniinvazívna chirurgia, roboticky asistovaná chirurgia, robotický systém da Vinci

Robotic-assisted surgery in Slovakia

Robotic-assisted surgery represents the latest, dynamically developing trend in minimally invasive surgery with the same radicality compared to standard approaches. Robotic-assisted surgery is used especially in urology, gynecology, general surgery and otorhinolaryngology. Authors present advantages and indications for robotic-assisted surgery, as well as their own experiences with da Vinci robotic system at the Center for Robotic Surgery, F. D. Roosevelt Faculty Hospital in Banska Bystrica.

Keywords: minimally invasive surgery, robotic-assisted surgery, da Vinci robotic system