Via practica 2/2023

Riziková stratifikácia pacienta so synkopou v ambulancii všeobecného lekára

MUDr. Zuzana Mačudová, MUDr. Ahmadullah Fathi

Všeobecný lekár pre dospelých sa pri svojej práci stretáva aj s pacientmi s anamnézou krátkodobej straty vedomia. Ide o synkopu alebo inú krátkodobú poruchu vedomia? Čo je príčinou synkopy? Aké je riziko náhlej smrti a kardiovaskulárnych príhod? Kardiogénna synkopa môže byť jednou z možných príčin krátkodobej straty vedomia. Pri nesprávnom manažovaní môže byť pacient ohrozený náhlou srdcovou smrťou. Cieľom tohto článku je priblížiť diagnostický postup lekára pri krátkodobej poruche vedomia a poukázať na dôležitosť rizikovej stratifikácie pacienta so synkopou v anamnéze, ktorá môže lekárovi uľahčiť rozhodnutie, či si stav pacienta vyžaduje neodkladnú hospitalizáciu alebo manažovanie ambulantnou cestou. Jednoznačný štandardizovaný postup môže prispieť k správnemu a bezpečnému manažmentu pacienta.

Kľúčové slová: náhla srdcová smrť, porucha vedomia, riziková stratifikácia, synkopa, všeobecný lekár pre dospelých

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Risk stratification of patients with syncope in a general practitioner’s office

In the general practitioner’s clinic for adults, the doctor meets patients with a history of short-term loss of consciousness. Is it syncope or another short-term loss of consciousness? What is the cause of syncope? What is the risk of sudden death and cardiovascular events? Cardiogenetic syncope can be one of the possible causes of a short-term loss of consciousness. If it is not properly managed, it can put the patient at risk of sudden cardiac death. The aim of this article is to bring the diagnostic procedure of a doctor dealing with a short-term loss of consciousness closer and to point out the importance of risk stratification of a patient with a history of syncope. A clear standardized procedure can contribute to a safe and proper management of a patient (decide whether the patient’s condition requires immediate hospitalization or outpatient management).

Keywords: sudden cardiac death, loss of consciousness, risk stratification, syncope, general practitioner for adults