Via practica 6/2010

Renálna kolika v praxi všeobecného lekára

MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.

Renálna kolika je urgentná situácia a preto by mal každý praktický lekár ovládať základné princípy jej diagnostiky a liečby. Najčastejšou príčinou je kameň v močovode. Urologická anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, vyšetrenie moču, krvi, ultrazvuk obličiek a prehľadná RTG snímka brucha a malej panvy v ľahu často napomáhajú v stanovení diagnózy a plánovaní liečby. Pri nejasnej diagnóze je indikovaná natívna CT brucha, CT-urografia a stále zriedkavejšie i.v. urografia. Liečba akútnej epizódy je vo väčšine prípadov konzervatívna. Bolesť sa odstraňuje pravidelnými dávkami analgetík (prvá línia liečby: diklofenak, ibuprofén, ketoprofén, paracetamol; druhá línia liečby: tramadol, hydromorfín). Pri konzervatívnej liečbe odíde 60 % všetkých konkrementov spontánne, ostatné vyžadujú intervenciu (extrakorporálna litotrypsia rázovou vlnou, ureteroskopická extrakcia a operácia). Ak sa vyvíja obštrukčná pyelonefritída, je indikované urgentné odstránenie prekážky (vybratie konkrementu, retrográdne cystoskopické zavedenie ureterálneho stentu alebo vykonanie punkčnej nefrostómie).

Kľúčové slová: renálna kolika, prax všeobecného lekára, ureterolitiáza, nesteroidné antiflogistiká, spazmolytiká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Renal colic in general practice

Renal colic is emergency situation and therefore every general practitioner should know basic diagnostic and treatment principles. Most frequent etiology is ureteric stone. Urological history, examination, urine analysis, blood tests, kidney ultrasound and plain abdominal X-Ray film often allow a diagnosis to be reached and management to be planned. Intravenous urogram and/or computed tomography are helpful in selected cases. Management of the acute episode is essentially conservative in most cases. Pain should be relieved by adequate regular doses of analgesic drugs (first line treatment: diclofenac, ibuprofen, ketoprofen, paracetamol; second line treatment: tramadol, hydromorphin). On the conservative regime 60 % of all stones pass spontaneously, the others need intervention (extracorporeal shockwave lithotripsy, ureteroscopic extraction or surgery). If obstructive pyelonephritis develops urgent relief of obstruction is indicated (stone removal, retrograde cystoscopic insertion of double-J ureteric stent or percutaneous nephrostomy).

Keywords: renal colic, general practice, ureteric stone, non-steroid antiflogistics, spasmolytics