Via practica 3/2012

Raynaudov fenomén ako súčasť choroby z vibrácií

doc. MUDr. Igor Bátora, PhD., MUDr. Lucia Maheľová, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MUDr. Andrej Bízik, MUDr. Lucia Kukučková, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH

Raynaudov fenomén je najznámejšia a najčastejšie sa vyskytujúca vazoneuróza. Je vyvolaná chladom alebo psychoemocionálnym stresom. Traumatická vazoneuróza je súčasťou choroby z vibrácií a vzniká následkom dlhodobého lokálneho pôsobenia nadmerných vibrácií. Je posudzovaná ako choroba z povolania. Ochorenie môže postihovať okrem ciev aj kosti, kĺby, nervy, prevažne na horných končatinách. V rokoch 2000 – 2010 bolo v SR priznaných 1 180 profesionálnych ochorení z vibrácií. Posudzovanie profesionálnych ochorení z vibrácií si vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu viacerých odborníkov. Základom liečby je vyradenie pracovníka z expozície vibráciám pri pozitivite Raynaudovho fenoménu, resp. pozitivite ďalších pomocných vyšetrení. Prognóza ochorenia po vyradení z expozície nadlimitných vibrácií je priaznivá.

Kľúčové slová: Raynaudov fenomén, choroba z vibrácií, choroba z povolania, traumatická vazoneuróza, vibrácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Raynaud´s phenomenon as a part of vibration disease

Raynaud´s phenomenon is best known and most frequently vasoneurosis. It is caused by cold or stress. Traumatic vasoneurosis is part of vibration disease and results from long-term local action of excessive vibration. The phenomenon is recognised as an occupational disease. Vibration disease can affect blood vessels in addition to the bones, joints, nerves, mainly on the upper limbs. In the years 2000–2010 was Raynaud´s phenomenon recognised as a occupational disease in 1 180 cases in the Slovak Republic. The assessment of vibration diseases as an occupational disease requires interdisciplinary cooperation of several experts. The elimination of exposure to vibrations represents the basic therapy. Prognosis after the elimination of vibration exposure is favourable.

Keywords: Raynaud’s phenomenon, vibration disease, occupational disease, traumatic vasoneurosis, vibration.