Via practica 2/2015

Psychosociálne aspekty neplodnosti

PhDr. Linda Katona

Problematika neplodnosti je skutočnosťou, ktorá sa v súčasnosti dotýka mnohých párov túžiacich založiť si rodinu. Neschopnosť počať dieťa vyvoláva u zúčastnených množstvo negatívnych emócií, intrapersonálnych, ako aj interpersonálnych konfliktov, ktoré následne vplývajú na celkový psychický, zdravotný i sociálny status jednotlivcov. Mnohé páry sa stretávajú s nepríjemnými reakciami zo strany svojho okolia, čím sa u nich prehlbujú psychopatologické symptómy v zmysle depresie, úzkosti pri afinite k izolácii. Príspevok prináša prehľad reakcií, ktoré so sebou prináša fakt neplodnosti. Dôraz sa kladie na psychické prežívanie, výskyt depresívnych a anxióznych prejavov, stratégie zvládania, ako aj na vplyv interpersonálnych vzťahov a význam psychosociálnej intervencie pri zvládaní neplodnosti.

Kľúčové slová: neplodnosť, depresia, úzkosť, zvládacie stratégie, psychosociálne aspekty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychosocial aspects of infertility

The problem of infertility is the fact that currently affects many couples desiring to start a family. The inability to conceive a child raises participating in the amount of negative emotions, intrapersonal, and interpersonal conflicts, which in turn affect the overall mental health and social status of individuals. Many couples are faced with unpleasant reactions on the part of its surroundings, thus they deepen psychopathological symptoms in terms of depression, anxiety in affinity for isolation. The contribution gives an overview of responses, which brings with it the fact infertility. The emphasis is on psychological survival, incidence of depressive and anxiety symptoms, coping strategies, and the impact of interpersonal relationships and the importance of psychosocial interventions in dealing with infertility.

Keywords: infertility, depression, anxiety, coping strategies, psychosocial aspects.