Via practica 2/2006

Protrombotické stavy a trombóza z pohľadu hematológa

doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.

Venózna trombóza vysokou prevalenciou a kritickými následkami, ako sú potenciálne fatálna pľúcna embólia a vývoj protrombotického syndrómu, predstavuje závažný medicínsko-spoločenský problém. Keďže súčasné preventívne a liečebné režimy môžu významne znížiť morbiditu a mortalitu venózneho tromboembolizmu, pozornosť sa stále viac sústreďuje na možnosti identifikácie rizikových skupín. V posledných 20 rokoch bolo odhalené celé množstvo príčin vedúcich k obrazu porúch hemostázy, označovaných ako protrombotické, resp. trombofilické stavy, ktoré zvyšujú dispozíciu ku vzniku trombózy. Mnohé z nich sú geneticky podmienené s typickým vznikom idiopatických trombóz v mladom veku s familiárnym výskytom, iné sú výsledkom aktivácie hemostázy v prítomnosti známeho protrombotického ochorenia. Tieto nové poznatky a snaha o odhalenie príčin VTE viedli k enormnému nárastu záujmu o hemostazeologickú diagnostiku trombofílie, ktorá nielen umožňuje tieto stavy identifikovať, ale pomáha aj pri rozhodovaní o liečbe a adekvátnej primárnej a sekundárnej tromboprofylaxii.

Kľúčové slová: venózna trombóza, vrodená trombofília, tromboprofylaxia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PROTHROMBOTIC STATES AND THROMBOSIS IN HEMATOLOGIST´S VIEW

Venous thrombosis due to its high prevalence and critical sequelae such as potentially fatal pulmonary embolism and post-thrombotic syndrome represents a serious medical and social problem. The attention has been focused on the identification of the risk patient groups as current prophylaxis and therapy may significantly reduce the mortality and morbidity of venous thrombosis. In the last 20 years new hematological reasons of venous thromboembolism (VTE) have been revealed, either genetically determined or caused by other underlying diseases predisposing to the VTE. The new facts and the efforts to reveal the real reason of VTE in particular patient have increased the requests for the hemostaseological testing, which allows either to identify the patients in risk or to facilitate the decision about the therapy and prophylaxis.

Keywords: venous thrombosis; congenital thrombophilia; thromboprophylaxis.