Via practica 5/2010

Profylaxia venózneho tromboembolizmu u chirurgického pacienta

MUDr. Katarína Dostálová, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Venózny tromboembolizmus je najčastejšou príčinou mortality pacientov po operácii. Incidencia fatálneho VTE po elektívnych operáciách vo všeobecnej chirurgii bez profylaxie sa udáva od 0,3 % do 0,8 %. Výskyt hĺbkovej žilovej trombózy a udáva až u 15 – 40 % operovaných, pričom často zostáva nediagnostikovaná. Všeobecný skríning je neefektívny, preto sa v súčasnosti preferuje profylaxia.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou, odporúčania, tromboprofylaxia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prophylaxis of the venous thromboembilism in patients after surgery

Venous thromboembolism is the most frequent cause of mortality of patients after surgery. Incidence of fatal VTE after elective surgery in general surgery without thromboprophylaxis is from 0,3% to 0,8%. Incidence of deep venous thrombosis is in 15–40% and very often it remains undiagnosed. General screening seems not to be effective, therefore thromboprophylaxis is preferred.

Keywords: venous thromboembolism, low molecular weight heparins, guidelines, thromboprohylaxis