Via practica 3–4/2013

Profylaxia tromboembolizmu v praxi všeobecného lekára

MUDr. Tomáš Petrovič, PhD., MUDr. Magdaléna Nagyová

Venózny tromboembolizmus (VTE) je časté a potenciálne letálne ochorenie. V texte sa autori zamýšľajú nad možnosťou jeho prevencie, ako v internistických tak aj v chirurgických odboroch. Aj keď je ťažisko prevencie VTE spojené s pobytom v nemocnici, najmä po veľkých ortopedických operáciách, po brušných onkologických operáciách, ale aj u pacientov so solídnymi tumormi a s ďalšími rizikovými faktormi, preventívna liečba VTE sa podáva aj v ambulantných podmienkach. V ambulantnej praxi sa tiež stretávame aj s problematikou prevencie cestovateľskej trombózy, či problematikou tehotných, či žien po pôrode.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, antikoagulačná liečba, pľúcna embólia, hĺbková žilová trombóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevention of venous thromboembolism in practice of general practitioner

Venous thromboembolism (VTE) is a common and potentially lethal disease. Authors discuss various possibilities of its prevention in the field of medicine and surgery. Although the focus of prevention of VTE is taking place at the hospital, in circumstances such as major orthopaedic surgery, abdominal surgery in oncology as well as in cancer patients with solid tumours and other risk factors for VTE preventive treatment is administered in an outpatient setting. In the outpatient practice we also face the issue of traveller’s thrombosis prevention, and issues of pregnant or postpartum women.

Keywords: venous thromboembolism, anticoagulant therapy, pulmonary embolism, deep venous thrombosis.