Via practica 2/2016

Profesionálna rinitída v klinickej praxi

MUDr. Slavomír Perečinský, PhD.

Rinitída, či už alergická, alebo nealergická, vznikajúca v kauzálnej súvislosti s pracovným prostredím sa nazýva profesionálna rinitída. Patrí medzi tradičné choroby z povolania a vyskytuje sa v zoznamoch chorôb z povolania väčšiny európskych krajín. Ochorenie je však v SR i vo svete poddiagnostikované. Prevalencia a incidencia profesionálnej rinitídy nie je presne známa. K najčastejším etiologickým faktorom patrí múka a textilné alergény, anorganické i organické chemické látky. Komplexná diagnostika profesionálnej rinitídy pozostáva z anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia, analýzy pracovných podmienok, imunoalergologického vyšetrenia a realizácie nazálnych testov. V prípade potvrdenia diagnózy je nevyhnutná eliminácia pacienta z pracovného prostredia. Včasné prerušenie expozície by malo znížiť pravdepodobnosť rozvoja bronchiálnej astmy, ktorá je častou a významnou komplikáciou profesionálnej rinitídy. V celom procese diagnostiky, terapie i prevencie profesionálnej rinitídy je nevyhnutná medziodborová spolupráca. Praktickí lekári sú však obvykle pri včasnom záchyte ochorenia rozhodujúci.

Kľúčové slová: profesionálna rinitída, choroba z povolania, alergény, nazálny provokačný test, bronchiálna astma

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Occupational rhinitis in clinical practice

Rhinitis, either of allergic or non-allergic etiology, arising from workplace conditions is named occupational rhinitis. It belongs to the traditional occupational diseases and occurs in the lists of occupational diseases in most European countries. However, the disease is underdiagnosed in the Slovak republic and worldwide. The prevalence and incidence of occupational rhinitis is not known exactly. The most frequent etiological factors are flour, textile allergens and inorganic or organic chemical substances. The complex diagnostics of occupational rhinitis consists of anamnesis and physical examination, analysis of workplace conditions, allergological examination and realization nasal provocation tests. If the diagnosis is confirmed, the elimination of the patient from workplace is essential. Early interruption of exposition could redu ce the probability of development of bronchial asthma that is frequent and significant complication of occupational rhinitis. In the whole process of diagnosis, therapy and prevention of occupational rhinitis, interdisciplinary cooperation is required. However, practical physicians play key role with the regard to the early detection of the disease.

Keywords: occupational rhinitis, occupational illness, allergens, nasal provocation test, bronchial asthma