Via practica 3/2022

Prístup k fajčiarovi v ambulancii všeobecného lekára

MUDr. Bc. Juraj Kobyľák

Fajčenie predstavuje jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov chronických civilizačných chorôb. Význam všeobecného lekára v prevencii a liečbe je zásadný a nezastupiteľný pre častý a úzky kontakt s pacientmi. Liečba závislosti od tabaku je komplexná a dlhodobá, pozostáva z psychobehaviorálnej a farmakologickej liečby.

Kľúčové slová: závislosť od tabaku, krátka intervencia, behaviorálna a psychosociálna liečba, farmakologická liečba

General practitioner and his approach to a smoker

Smoking is one of the riskiest factors of chronic diseases of civilization. The importance of the general practitioner in precaution and treatment is essential and irreplaceable for frequent and close contact with patients. Tobacco addiction and its treatment is complex and long-term and consists of psycho-behavioral and pharmacological treatment.

Keywords: tobacco addiction, brief intervention, behavioral and psychosocial treatment, pharmacological treatment