Via practica 2/2020

Prínos inovatívnych foriem postgraduálneho vzdelávania – na príklade zlepšenia kontroly krvného tlaku

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc., prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD., prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

Zvýšený systolický krvný tlak (STK) je významným rizikovým faktorom kardiovaskulárnej morbidity a mortality. Liečbou podľa odporúčaní možno toto riziko významne redukovať. Cieľom práce je poukázať na to, že správnou a opakovanou edukáciou všeobecných lekárov možno zlepšiť prístup k diagnostike a liečbe hypertenzie. Veľmi dobré sú skúsenosti zo Švédska. Porovnali tam dve geografické oblasti krajiny, pričom v jednej oblasti sa realizovali edukačné školenia všeobecných lekárov a v druhej nie. Výsledky (24-mesačného sledovania veľkých súborov pacientov) boli nasledovné: STK klesol v oboch oblastiach, ale výraznejšie v oblasti, v ktorej edukovali všeobecných lekárov (147 úvodne a 137,7 mmHg verzus 147,3 úvodne a 140,1 mmHg), a kontrola krvného tlaku bola u 37,8 % pacientov v oblasti s edukáciou verzus 29,4 % pacientov v kontrolnej oblasti. Správnou edukáciou všeobecných lekárov možno zlepšiť prístup k liečbe hypertenzie, čo dáva i predpoklad priaznivého ovplyvnenia výskytu kardiovaskulárnych príhod u týchto chorých.

Kľúčové slová: liečba hypertenzie, edukácia všeobecných lekárov o hypertenzii, kontrola krvného tlaku

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Innovative forms of postgraduate education – example of better control of blood pressure

Elevated systolic blood pressure is an important risk factor of cardiovascular morbidity and mortality. Guideline directed hypertension treatment can reduce this risk. This paper will show us that a good and repeatedly practiced educations of primary care physicians can improve diagnostic and treatment of hypertensive patients. Swedish experience seems to be very good here, they compared two geographical areas of Sweden, and in one area there were educational activities and not in another one. Results (24 months´ follow-up of great cohorts of patients) were as follows: systolic blood pressure was reduced in both geographical areas, but more in the area where educational practices happend (147 at the beginning and 137.7 mmHg at the end versus 147.3 at the beginning and 140.1 mmHg at the end) and a control of blood pressure was 37.8 % in the area with educational activities and it was 29.4 % in the control area (no educational activities there). Good educational activities for primary physicians can improve treatment of hypertensive patients. We can assume that by blood pressure control we can later on reduce the incidence of cardiovascular events in these patients.

Keywords: treatment of hypertension, education of primary physician about hypertension, blood pressure control