Via practica 1/2022

Prevencia venózneho trombembolizmu u rizikových pacientov v internej medicíne: je nám dnes už všetko jasné?

Prof. MUDr. Anna Remková, PhD., DrSc.

Venózny trombembolizmus (VTE) je závažné ochorenie, ktoré často prebieha asymptomaticky. Jeho najzávažnejšou komplikáciou je náhla smrť v dôsledku pľúcnej embólie. Riziko sa zvyšuje vekom a v dôsledku niektorých komorbidít. Väčšina VTE príhod sa vyskytuje u pacientov hospitalizovaných pre akútne vnútorné ochorenie. Pomocou modelov na stanovenie rizika VTE sa dajú identifikovať jedinci, ktorí vyžadujú tromboprofylaxiu. Heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou alebo fondaparinux sú pri akútnych vnútorných ochoreniach v tromboprofylaxii pri ich priemernom podávaní 7 – 14 dní (počas hospitalizácie) účinné a bezpečné; pri protrahovanej tromboprofylaxii (28 ± 4 dni) je nežiaducim účinkom zvýšené krvácanie. Protrahovaná tromboprofylaxia priamymi perorálnymi antikoagulanciami (DOAK) u pacientov hospitalizovaných pre akútne vnútorné ochorenia síce preukázala v porovnaní so štandardnou dĺžkou liečby významnú redukciu symptomatických a fatálnych VTE príhod, avšak aj dvojnásobné zvýšenie závažného a fatálneho krvácania. Účinnosť, bezpečnosť a klinický význam protrahovanej tromboprofylaxie DOAK v prevencii VTE u pacientov s vnútornými ochoreniami zostávajú zatiaľ nejasné.

Kľúčové slová: venózny trombembolizmus, pľúcna embólia, tromboprofylaxia, heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou, priame perorálne antikoagulanciá

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevention of venous thromboembolism in high-risk medical patients: is everything clear to us today?

Venous thromboembolism (VTE) is a serious disease that often occurs asymptomatically. Its most serious complication is sudden death due to a pulmonary embolism. The risk increases with age and due to some comorbidities. Most VTE events occur in hospitalized acute medical patients. Individuals who require thromboprophylaxis can be identified using VTE risk assessment models. Low molecular weight heparins or fondaparinux are effective and safe in acute medical patients in thromboprophylaxis when administered for an average of 7 – 14 days (during hospitalization); with prolonged thromboprophylaxis (28 ± 4 days), the side effect is increased bleeding. Prolonged direct oral anticoagulant (DOAC) thromboprophylaxis in hospitalized acute medical patients has shown a significant reduction in symptomatic and fatal VTE events compared to standard treatment, but also a 2-fold increase in major and fatal bleeding. The efficacy, safety, and clinical significance of prolonged DOAC thromboprophylaxis in preventing VTE in medical patients remain unclear.

Keywords: venous thromboembolism, pulmonary embolism, thromboprophylaxis, low molecular weight heparins, direct oral anticoagulants