Via practica 12/2005

Prevencia obezity

MUDr. Ivan Majerčák

Obezita je nadmerné patologické množstvo tuku v organizme, ktoré poškodzuje zdravie človeka. Je výsledkom nesprávneho pomeru medzi príjmom a výdajom energie, ktorý je zapríčinený najmä nesprávnym životným štýlom. Napriek tomu, že zdravotný stav obyvateľstva závisí od množstva genetických, ekologických a kultúrnych premenných, sú z faktorov týkajúcich sa správania ľudí v oblasti podpory zdravia a prevencie civilizačných chorôb najdôležitejšie stravovacie a pohybové návyky. Na Slovensku majú nadváhu alebo už obezitu 2/3 dospelej populácie. Zatiaľ čo u dospelých mužov sa percentá s nadváhou a obezitou v posledných rokoch na Slovensku príliš nemenia, epidemiológovia upozorňujú na zvyšujúci sa výskyt obezity u detí, dospievajúcich a u žien. Prevencia obezity spočíva v prevencii vzniku obezity, v prevencii opakovaného vzostupu po redukcii hmotnosti a v prevencii ďalšieho nárastu hmotnosti u obéznych osôb, ktoré nevedia schudnúť. Najúčinnejšou metódou prevencie obezity a rozvoja jej komplikácií je cielená intervencia zameraná na zlepšenie stravovacích návykov, zvýšenie fyzickej aktivity a zmenu životného štýlu.

Kľúčové slová: obezita, metabolický syndróm, prevencia obezity, zmena životného štýlu, stravovacie odporúčania.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PREVENTION OF OBESITY

Obesity is a condition of excessive fatness, which impaired man health. It is a result of bad proportion between energy intake and expenditure caused by unhealthy life style. Although many genetic, environmental, behavioral, and cultural factors affect health, diet and physical activity are the most important for promoting health and preventing disease. 75 % of adult population in Slovakia are overweight or obese. Despite the fact, that number of obese man in Slovakia remain nearly the same, last few years epidemiologists found out that percentage of obese children, adolescents and women rise up in that time. Prevention of obesity is based on prevention of new obesity cases, prevention of weight regaining after weight loss, and prevention of continual weight gain with age. The most powerful method in obesity prevention is lifestyle intervention that involves healthier food choices and physical activity.

Keywords: obesity, metabolic syndrom, obesity prevention, lifestyle changes, dietary guidance.