Via practica 2/2015

Prevencia dekubitov u imobilných pacientov – z pohľadu všeobecného praktického lekára

MUDr. Lucia Maheľová, MUDr. Lucia Kukučková, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, RNDr. Ján Luha, CSc., MUDr. Katarína Dostálová , PhD., MPH

Dekubity sú závažnou komplikáciou ako počas hospitalizácie, tak aj počas starostlivosti v domácom prostredí, či v domovoch sociálnej starostlivosti. Liečba vzniknutých dekubitov je napriek množstvu moderných druhov materiálov určených na lokálne ošetrovanie často náročná, zdĺhavá, spojená s komplikáciami a nie vždy vedie k úplnému vyliečeniu. Oboznámenie príbuzných alebo ošetrujúceho personálu v domovoch sociálnej starostlivosti všeobecným praktickým lekárom o rizikových faktoroch, potrebe úpravy výživy a nutnosti dodržiavania antidekubitálneho režimu môže zlepšiť prevenciu alebo zabrániť progresii už vzniknutých preležanín.

Kľúčové slová: dekubitus, prevencia, polohovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevention of pressure ulcers in immobile patients – from the perspective of a general practitioner

Pressure ulcers are a serious complication, which arises during hospitalization, at home or in nursing homes. Treatment of incurred bedsores despite various modern types of materials for local treatment is often difficult, time consuming, associated with complications and does not always lead to a complete cure. Guidance of family or nursing staff in nursing homes, on risk factors, the need to adjust diet and follow the repositioning plan, by general practitioners, can improve prevention, or prevent the progression of already existing pressure sores.

Keywords: decubitus, pressure ulcer, prevention, positioning.