Via practica 1/2007

Prevalencia hypertenzie v sledovanom súbore 40-ročných v okrese Nitra v roku 2003

h. doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., MUDr. Peter Minárik, Ing. Mária Letkovičová, PhD.

V našom výskumnom projekte v r. 2003 sme sa zamerali na sledovanie náhodne vybraných 259 jedincov (104 mužov a 155 žien) z okresu Nitra, ktorí dovŕšili v tomto roku vek 40 rokov a dobrovoľne sa zúčastnili v MED-PED projekte: Diagnostika, depistáž a liečba familiárnej hypercholesterolémie. Jedným z hlavných cieľov sledovania bolo tiež zistenie prevalencie hypertenzie a iných kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Výskum bol organizovaný regionálnym MED-PED centrom v rámci celoslovenského projektu a realizoval sa na 11 pracoviskách praktických lekárov. Sledovaním daného súboru sa zistilo, že prevalencia hypertenzie v celom súbore je 16,6 % (43 probandov), dokázali sa rozdiely medzi výskytom hypertenzie u mužov (29 probandov – 27,9 %) a u žien (14 probandiek – 9 %). Hypertenzia pozitívne korelovala s nadhmotnosťou, hypertriglyceridémiou, hypercholesterolémiou a fajčením. Viaceré výsledky našej práce sú podnetom na zlepšenie vykonávania primárnej prevencie u tejto populácie.

Kľúčové slová: MED-PED projekt, prevalencia hypertenzie, rizikové faktory, primárna prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PREVALENCE OF HYPERTENSION IN THE INVESTIGATED POPULATION OF 40 YEARS´ MEN AND WOMEN IN NITRA REGION IN 2003

In our study in 2003 we examinated 259 quadragenerians (104 men and 155 women) from Nitra region who voluntarily participed in the MED-PED Project „ Diagnosis, depistage and treatment of familiar hypercholesterolemia“. One of the main study objectives was to assess the prevalence oh hypertension and other cardiovascular risk factors. The investigation was conducted by regional MED-PED centre as the part of the Slovakian project and realized in 11 settings of general practicioners. Study results deal with prevalence of hypertension (all cohort 43 probands – 16.6 %) and its differencies between men (29 probands – 27.9 %) and women (14 probands – 9 %). Hypertension was in positive correlation with overweight, hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, and smoking. Our global results suggest the importance of need to take a better impact on primary prevention for this population.

Keywords: MED-PED project, prevalence of hypertension, risk factors, primary prevention.